کودار: اول ماه مه فرصتی برای مبارزه و مشاركت دموكراتيك است

کودار: اول ماه مه فرصتی برای مبارزه و مشاركت دموكراتيك است

کودار در پیامی ضمن تبریک روز جهانی کارگر آحاد جامعه را به همبستگی و گسترش مبارزه فراخوانده است

متن بیانیه کودار بمناسبت اول ماه مه به این شرح است:

“مبارزات كارگری برای احقاق حقوق سياسی، اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان امروز كه بشدت با هژمونی سرمايه‌داری و ايدئولوژی بنيان‌برانداز ليبراليسم روبروست، ادامه دارد. اين مبارزات هرساله در روز ۱ مه، روز جهانی كارگر به اوج می‌رسد. همچو “جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان- كودار” ضمن تبريك اين روز به تمامی كارگران جهان و منطقه، بويژه كوردستان، از تمامی مطالبات و حقوقشان اعلام پشتيبانی می‌كنيم.

مبارزات احزاب، تشكل‌ها و سازمان‌های تشكيلاتی و توده‌ای كارگری امروزه بخاطر برده‌ساختن مردم جهان از سوی امپرياليسم، همچنان بصورت بی‌وقفه تداوم می‌يابد. بويژه در شرق كوردستان و ايران كه رژيم آن مذهبی از سرمايه‌داری كارگرستيز است، ايجاد هرگونه تشكل سازمانی و توده‌ای كارگری ممنوع و با سركوب روبرو است. اين درحالی است كه دولت اين كشور با ايجاد تشكل‌ها و نهادهای كارگری وابسته، سعی می‌كند كارگران را زير يوغ قوانين بی‌رحم خود بكشد و هرآنكه سر نسپرد را با زندان، شكنجه و اعدام روبرو گرداند. لذا امروزه هزاران مبارز و فعال سازمانی و توده‌ای در زندان‌های ايران نگهداری می‌شوند. باتوجه به وضعيت بحرانی اقتصاد و سياست در ايران، روزی نيست كه حقوق طبيعی كارگران پايمال نگردد و قشری از كارگران بعنوان برده مدرن شكل نگيرند. از وضعيت معيشتی وخيم كولبران مرزی كردستان گرفته تا كارگران كارخانه‌ها و واحدهای صنفی كه مرتبا بخاطر بحران، تعطيل و كارگران بيكار می‌گردند، حقوق ماهيانه‌شان معوقه است و حتی بيمه ندارند، اوضاع به حد اشباع رسيده و می‌رود كه يك انقلاب توده‌ای در ايران شكل گيرد كه نمونه بارز آن به پا خواستن كارگران در قيام ديماه زمستان گذشته(۱۳۹۶) بود. اين امر اثبات می‌كند كه سركوب در ۴۰ سال گذشته و پايمالی حقوق كارگران كار را به جايی رسانده كه حركت‌های خودجوش و سازمانی آنها توأمان راديكال‌تر شوند و حاكميت را به واهمه بياندازند. دو راه بيشتر وجود ندارد: يااينكه حاكميت ايران تن به مطالبات كارگران بدهد كه روز جهانی كارگر فرصتی مناسب برای آن است، يا اينكه جنبش راديكال‌شده كارگری تا پيروزی كامل ادامه خواهد يافت و حاكميت را به تسليم‌شدن وادار می‌نمايد. بايد تشكل‌های كارگری بصورت‌های گوناگون از قبيل نهادها، كانون‌ها، كميته‌ها و غيره امكان بروز يابند تا طی يك مبارزه سياسی و اجتماعی تغيير ذهنيت را در كل ايران و شرق كردستان به ميان آورند. ايران هم بايد بداند كه اين استراتژی جنبش كارگری در راستای تصميم‌گيری توسط خود شهروندان بويژه كارگران است و خود بايد مجريان جامعه نوين با برخورداری از تمامی امكانات آن باشند.

بورژوازی خاص حاكميت ايران مدام زمينه‌های سياسی و ايدئولوژيك را نابود و زمينه اقتصادی آن را هم بشدت محدود می‌كند، اما مبارزه و فعاليت اجتماعی و توده‌ای در ايران و كردستان در كنار فعاليت سازمانی می‌توانند تحولی عظيم به ميان آورند و كارگران امروزه كه جنگ‌جهانی سوم در خاورميانه شعله‌ور شده، بيش از پيش به آزادی نزديك هستند و نبايد اين فرصت را از دست دهند. بايد شكل‌گيری كانون‌های كموناليستی و روح ملت دموكراتيك در قالب و بدن سيستم كنفدراليسم دموكراتيك عالی‌ترين هدف كارگران در برهه كنونی باشد؛ زيرا تنها ايده‌آل واقعی برای كارگران در سراسر جهان، ايران و كوردستان اين است و وظيفه همگان همگرايی جامعه بجای واگرايی است. نمونه بارز موفقيت مبارزاتی، غرب كردستان و كوبانی جهانی‌ شده است.

همچو جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كردستان ـ كودار ياد و خاطره شهدای مركز مطبوعات حزب حيات آزاد كردستان ـ پژاك كه در روز ۱ مه ۲۰۰۸ بر اثر بمباران جنگنده‌های رژيم اشغالگر تركيه به شهادت رسيدند، گرامی می‌داريم. رفقای شهيد «رامان جاويد، آرگش باور، فرات چله، آرمانج مريوان، ودات آمد و هيرش مهاباد» الگوی مبارزه برای آزادی خلق‌ها و كارگران ستمديده بودند و در اين راه جانشان را فدا كردند.

همچنين قتل كولبران مرزي و فقدان اشتغال‌زايی و آزادی برای آنها را محكوم، حمايت خود از اعتصابات در شهرهای مرزی بويژه بانه، مريوان، جوانرو، سقز و ترگور-مرگور (از توابع اورميه) را اعلام می‌‌داريم و ضمن اعلان پشتيبانی كامل از كارگران، زنان و جوانان ايران و كردستان، آنها را همراه با توده‌های مختلف مردمی به ميدان مبارزه فرامی‌خوانيم و اعلام‌می‌داريم كه همچو هميشه برای پيشاهنگی ملت‌های ايران و شرق كردستان كاملا حاضريم. زيرا در نقطه كائوتيك تحول در ايران قرار داريم؛ نقطه‌ای كه تغيير در آن شكل‌می‌گيرد و تاج زرين اين تحول برسر كارگران خواهد بود. غايت آزادی كنفدراليسم و ملت دموكراتيك است.

۳۰ آوريل ۲۰۱۸

جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كردستان ـ كودار”

ANF

Related posts