پروژه حل دموكراتيك كودار و پژاك، افق اميدبخش خلق‌هاي ايران است

پروژه حل دموكراتيك كودار و پژاك، افق اميدبخش خلق‌هاي ايران است

ايران با بحران‌هاي نابودگر اقتصادي، اجتماعي و سياسي روبرو گشته و به حد انفجار رسيده است. زيرا ملت‌هاي ايران اين وضعيت را تحمل نمي‌كنند و نظام آن هم همچو گذشته توان ادامه وضعيت خود را ندارد و ناچار به ايجاد تغيير براي چاره‌يابي است. كوردستان هم در قالب بحرانهاي داخلي و خارجي كشورهاي ايران، تركيه، سوريه و عراق و در پي اهداف قدرت‌هاي جهاني به مركز جنگ جهاني سوم مبدل شده است. لذا مي‌طلبد كه در اين بحبوحه بسيار سرنوشت‌ساز پروژه‌اي جامع و دموكراتيك براي چاره‌يابي ارايه گردد كه هدف جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان ـ كودارـ توجه به حل بدون جنگ و ويرانگري در ايران و كوردستان است.

در سالهاي اخير، كوردستان ميدان تاخت و تاز اشغال‌گراني چون تركيه و داعش قرار گرفته و مي‌رود كه خطر اين جنگ منطقه‌اي پس از سوريه، دامن‌ ايران را هم بگيرد. اين درحاليست كه نظام محافظه‌كار ايران پس از گذشت چهار دهه ملت‌ها را با مخاطرات جهاني و بحران‌هاي تحمل‌ناپذير اقتصادي، سياسي و اجتماعي روبرو ساخته است و با توجه به منش تنش‌زايي و رفتار خشونت‌طلبانه و مليتاريستي تاكنون، توان حل اين مسايل را از خود نشان نداده. اخيرا، در ادامه تظاهرات دي‌ماه سال 96 مردم ايران و بازار به خيابان آمدند ولي نظام به سركوب تظاهرات دست زد؛ بحران اقتصادي در كنار بحران‌هاي سياسي و اجتماعي به اوج رسيده ولي دولت و نظام تنها هدف خود را جنگ عليه خارج و داخل عنوان مي‌كنند. تظاهرات ديگر برگشت‌ناپذير و سركوب‌ناشدني است. همانطور كه مشاهده مي‌گردد، هيچ قدرت دخالت‌گر خارجي و هيچ‌يك از نيروهاي اپوزيسيون داخلي و خارجي ايران، برنامه و پروژه‌اي مشخص براي چاره‌يابي بدون‌جنگ و ويرانگري ندارند. قدرت‌هاي جهاني بيش از پيش متوجه اين ضعف‌ها و خلأهاي ايران شده‌اند و تلاش آنها حادترساختن بحران كنوني ايران است. كودار پيشتر هم هشدار داده بود كه مسايل برجام و يا برنامه موشكي مسايل ساخته و پرداخته قدرت‌ها و خود ايران است و به ملت‌ها ربطي ندارد. مسايل آزادي ملت‌ها و دموكراتيزاسيون تنها مسايل اولويت‌دار هستند. امروزه سياست فشار و براندازي عليه نظام ايران اعمال مي‌گردد و اين نظام محافظه‌كار هم در مقابل تن به چاره‌يابي دموكراتيك نمي‌دهد كه نمي‌گذارد تهديدها به فرصت دموكراتيك مبدل شوند. حتي راه براي سوريه‌اي شدن ايران باز گشته است. از سوي ديگر نظام كنوني ايران به برخوردهاي سياسي غيرقابل‌قبول عليه ملت‌هاي داخل همچو كورد، آذري، بلوچ، عرب و … ادامه مي‌دهد كه در اين ميان، مسئله كورد حادتر و جهاني‌تر است و مي‌تواند هم خاورميانه، هم ايران و هم كوردستان را از طوفان جنگ جاري درامان بدارد.

مي‌طلبد كه در بحبوحه جنگ جهاني سوم، مسايل ملت‌هاي ايران و شرق كوردستان چاره‌يابي شود. كودار عملا و عينا تنها سيستمي است كه داراي پروژه و برنامه مدرن تحت عنوان كنفدراليسم و ملت دموكراتيك است و حتي فراتر از ديگران توان دفاع نظامي مشروع و برحق از جامعه را دارد. پروژه دموكراتيك نمايانگر شفاف تهديدها و فرصت‌ها و دربرگيرنده پروژه براي «مردم و خيابان» و مخاطب‌قراردادن طرف‌هاي خواستار حل است. مطالبات خود كودار هم در قالب پيشنهادات و چند بعد بنيادين مطرح گشته. در اين راستا، هدف كودار از ارايه پروژه براي دموكراتيزه‌كردن ايران و شرق كوردستان، كه طبيعي‌ترين و منطقي‌ترين است، پروژه دموكراتيك بدون تبعيض و تمايز ميان ملت‌ها و حتي در عرصه سياسي ميان طرف‌هاي داخلي ـ خارجي و يا ايراني ـ كوردستاني است. آزادي زنان و ملت‌ها را بنيان قرار داده و براي احياي جامعه است. اتحاد ملت كورد و اپوزيسيون، احزاب و سازمان‌هاي مدني كوردي را خواستار است تا در ايران نقش سياسي ـ‌ دموكراتيك ايفا كنند. ميان هيچ موجوديت سياسي، ملي، ديني و نژادي تبعيض قايل نمي‌شود و حتي در احياي جامعه سهيم مي‌دارد. جامعه ايران و شرق كوردستان بيش از پيش به آزادي نزديك شده‌اند و كودار از ازدست‌رفتن فرصت كنوني جلوگيري مي‌كند. ارايه پروژه جامع كودار و پژاک هم نشانه نيت پاك در اقدام سياسي ـ دموكراتيك است و همگان را به وظايف سياسي، اخلاقي و روشنگري در چارچوب ملت دموكراتيك فرامي‌خواند. كودار در همين راستا به زودي پروژه دموكراتيك خود را بصورت رسمي براي افكار عمومي و مخاطب‌قراردادن طرف‌هاي حل، اعلان خواهد كرد. باشد كه ايران و كوردستاني آزاد و دموكراتيك با رنج و تلاش خلق‌ها احيا شود.

جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان ـ كودار

17 تيرماه 1397

Related posts