پیروزی از آن خلق‌مان است

سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان-پژاک در گفتگو با موسسه رسانه‌ای شار در جنوب کردستان به ارزیابی تحولات یک هفته اخیر در روژهلات کردستان و ایران پرداخت.

پیام سیامند معینی از این قرار است:

“سلام می‌فرستم به خیزش خلق، به خلقمان در شرق کردستان و به همه‌‌ی خلقهای ایران که در چند روز گذشته توانستند نشان دهند که شایسته‌ی حیاتی آزاد و جامعه‌ای آزاد می‌باشند. جمهوری اسلامی در ٣٩سال گذشته با دیکتاتوری و ارتجاع اداره جامعه را غصب کرده و دگراندیشان را به زندان‌ها روانه کرده است. اعدام‌، نقض ابتدایی‌ترین حقوق زنان و ویران نمودن محیط زیست از ثمرات حیات جمهوری اسلامی در چهار دهه‌ی گذشته‌ است. بدون شک اعتراضات‌های اخیر نتیجه‌ی سیاست‌های رژیم است. این اعتراضات دمکراتیک و آزادیخواهانه برای تحقق آرمانهای خلق‌های ایران آغاز شده‌اند و در پی احقاق حقوق پایمال‌شده تحت لوای رژیم ایران است. خلق با صدای رسا خواهان مدیریتی دمکراتیک است که در آن همه‌ی خلق‌ها، زنان و اقشار و باورداشت‌ها بتوانند با هویت و ویژگی‌های مختص خویش، در کنار هم آزادانه زندگی کنند.

بدیهی است که این اعتراضات مراحل گوناگونی را پیش‌رو دارد. رژیم ارتجاعی و دیکتاتوری ایران، تحمل هیچگونه آزادی و دمکراسی را ندارد و از همه‌ی راهکارها و قوای خود جهت انحراف، تضعیف و نابود نمودن فکر آزادیخواهی، استفاده خواهد کرد. معتقدم که خلق‌های ایران و خصوصا خلق‌های انقلابی، دارای پتانسیلی وسیع برای انقلابی برمبنای آزادی، برابری و دمکراسی را دارا هستند و می‌توانند آن را پیروز گردانند. شاید شیوه‌های مبارزه از قالب یک فرم بخصوص فراتر رود و راهکارهای دیگری را در پیش گیرد، ولی من کاملا اطمینان دارم که خیزش رهایی از ظلم و جور آغاز شده و به اهداف خود که ایجاد جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک می‌باشد رهنمون خواهد شد.

در اولین گام‌ها، آنچه مهم است اینکه جامعه بتواند در همه‌ی عرصه‌ها از ظرفیت‌های مبارزات دمکراتیک خود بهره گیرد تا بتواند در مرحله‌ی اول خود را سازماندهی و در سازماندهی همه‌ی راه‌های ایجاد کمیته و شوراهای انقلابیِ دمکراتیک را مد نظر قرار دهد. در این راستا مهم است که همه‌ی طیف‌ها، خلق‌ها، زنان، جوانان و دیگر اقشار، در این انقلاب مشارکت داشته باشند و به این حاکمیت فرصت ماندن و اجرای برنامه‌های پلید و نادمکراتیک خود را ندهند.

پژاک و جنبش آزادی کردستان با تمام نیروی خود پشتیبان خواسته‌های دمکراتیک همه‌ی خلق‌های ایران و خصوصا خلق خود در شرق کردستان می‌باشد و اعتراضاتی را که انجام می‌گیرد، برحق و دمکراتیک می‌داند. اعتراضات خلق‌های آزادیخواه در سراسر ایران شروع شده و بر این باورم که به اوج خواهد رسید و تغییرات بنیادینی را با خود بهمراه خواد آورد. ما می‌خواهیم که همه‌ی خلق‌های ایران از همدیگر حمایت کنند و با اتحاد کسب پیروزی به مراتب آسانتر خواهد بود.

معتقدم که خلقمان جامعه‌ای کاملا سیاسی است که قادر به خواندن کدهای سیاسی می‌باشد. سیاست برون‌مرزی و روابطمان با افکار عمومی در سطح جهانی نیز در راستای حمایت از آزادیخواهی و خلق‌های آزادی‌خواه می‌باشد. به همین مناسبت بار دیگر درود می‌فرستم به تمامی آنانی که در مبارزات آزادیخواهانه شرکت کرده وبخاطر کسب آزادی جان خود را به مخاطره انداخته‌اند. بدیهی است که رسیدن به آزادی نیازمند تلاش و مبارزه‌ی بی‌وقفه است و آنچه را که شما انجام می‌دهید بخشی جدا ناشدنی از تلاش و مبارزات آزادیخواهانه‌ی خلق‌های ایران و خصوصا خلقمان در شرق کردستان است. بار دیگر تاکید می‌کنم که این تلاش‌ها بدون نتیجه نخواهد ماند و می‌دانیم که کسب آزادی و برابری بدون قربانی دادن میسر نیست و ما آماده‌‌ی فداکاری و قربانی دادن در راه آزادی خلق خود و همه‌ی خلق‌های ایران هستیم.

پیروزی از آن ما و خلق‌مان و همه‌ی خلق‌های آزادی‌خواه ایران می‌باشد. زنده‌باد آزادی …”

Related posts