دوباره جوانان و زنان، باز هم در خط مقدم مبارزە و مقاومت!

دوباره جوانان و زنان، باز هم در خط مقدم مبارزە و مقاومت!

خیزش انقلابی مردم ما در ایران و شرق کوردستان بر علیە رژیم جمهوری اسلامی علیرغم سرکوب وحشیانە ادامە دارد.

نظام ناعادلانه و غیر دمکراتیک جمهوری اسلامی ایران، در یک دادگاه مردمی، در دادگاهی خیابانی، دارد محاکمه میشود. پایان بی عدالتی فرا رسیده است. جوانان و زنان، قاضیان و مجریان این دادگاه هستند. آنان بیشتر از همه از این سیستم ناعادلانه زجر کشیده اند. آنان با شعار “نان، کار، آزادی” به خیابان آمده اند.
بسیاری از این شور دمکراتیک خلقهای ایران, متعجب شده اند. همگان این سوال را مطرح میکنند که رهبریت این جنبش چه کسی است؟
رهبریت این قیامها معلوم است. این قیام طبقات و خلقهایی است که نزدیک به چهل سال است به حاشیه رانده شده اند. شعار رهبریت این “سرهلدانها” یک خواست مشترک فرا انحصاری است. رهبریت را جوانان و زنان، در خط مقدم بر عهده گرفته اند. آنان با اراده ای انقلابی نه تنها نظام حاکمیت را به لرزه درآورده اند بلکه تمام سیستم کلاسیک مبارزاتی غیر کارای مخالفین نظام را نیز به چالش خوانده اند؛ “همه چیز باید در راستای آزادی و عدالت تغییر کند.”

خلقهای به پا خواسته ایران!

ما پیروز خواهیم شد، زیرا هیچ کس نمیتواند، روحیه تغییر ما، اندیشه آزادی خواهی ما را مصادره کند.
پلاتفورم زاگرس، بخشی از این قیام مردمی، گوشه ای از این روحیه پیشاهنگی انقلابی است. از تمام جوانان در سراسر ایران و کردستان میخواهیم که این احساس تغییر انقلابی را به سازماندهیهای مردمی کانالیزه و هدایت کنند. مرحله اول جهت همه گیر شدن قیامها، غلبه بر ترسی است که با دیکتاتوری و ضرب و شتم به مردم تحمیل شده است. بله ما نمیترسیم زیرا “همه با هم هستیم”. این شعاری است که شما آن را فریاد میزنید.

گذار از این مرحله، نیاز حیاتی و به روز ماست. جوانان میتوانند با ایجاد کمیته های ویژه در هر محله و منطقه ای، سیاستهای سرکوب رژیم را خنثی کنند. تنها تمرکز بر اجتماعات در میادین بزرگ کافی نیست. هر محله ای، باید با رهبری جوانان و زنان سازماندهی و “سرهلدان” ویژه خویش را داشته باشد. جوانان باید در امر اطلاع رسانی نقطه به نقطه ایران و کردستان، تقسیم کار نمایند. به زخمیها کمک کنند و بر اساس شرایط، تظاهرات را متمرکز، منطقه ای و یا محله ای نمایند. جوانان و زنان و ستمدیدگان در هر جای این مرز و بوم حضور دارند، بنابراین هر جای این کشور، میدان سرهلدان و انقلاب است.
پلاتفورم زاگرس، بار دیگر بە خلقهای زحمت کش بپا خواسته، بە جوانان و زنان آزادی خواهمان درود میفرستد. ما طلوع این خورشید بپا خواسته آزادی را به زودی جشن خواهیم گرفت. زیرا که انقلاب، امری زنانه, کالبدی برای روح آزادیخواه جوانی است.

زنده باد آزادی
زنده باد مبارزه جوانان و زنان
زنده باد مبارزه تمامی خلقها و زحمت کشان

پلاتفورم زاگرس، سوێد

Related posts