متن سخنرانی اهون چیاکو عضو مجلس ـ حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک در مراسم سالروز تاسیس پژاک و سالروز تولد رهبر آپو (عبدالله اوجالان)

متن سخنرانی اهون چیاکو عضو مجلس ـ حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک در مراسم سالروز تاسیس پژاک و سالروز تولد رهبر آپو (عبدالله اوجالان)

قبل از هرچیز عرض سلام و خیرمقدم دارم خدمت تمام حضار محترم و همچنین کسانی کە دورادور صدای ما را می‌شنوند. حضور همە شما رفقا و دوستان عزیز در این مراسم مایە خرسندی ماست و خود را بسیار مفتخر و خوش‌وقت می‌دانم کە در این مراسم در حضور شما عزیزان هستم. اجازە بدهید کە خوش‌آمد گویی ویژەای هم برای نمایندگان احزاب و سازمانهای محترمی کە دعوت ما را پذیرفتند و در جمع ما حضور یافتند داشتە باشم.

متعاقبا سالروز تاسیس پژاک و زادروز رهبر آپو (عبدالله اوجالان) را ابتدا بە رهبر آپو، خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان، بویژە شرق کوردستان، خلق‌های تحت ستم منطقە و جهان، تمام رهروان این خط‌مشی و همچنین بە شما عزیزان حاضر در سالن تبریک می‌گویم.

در واقع ما در هفتمین ماە انقلاب ژن، ژیان، آزادی در کوردستان و ایران قرار داریم کە روز بە روز این انقلاب جهانگستر می‌شود و با قدرت پارادایمیک و گفتمانی خودش عرصە را بر سیستم مدرنیتە ـ سرمایەداری و بویژە سیستم استعمارگر و استثمارگر جمهوری اسلامی بعنوان یکی از ارتجاعی‌ترین سیستمهای حاکمیتی قرن بیست‌و‌یکم تنگ کردە است.

رفقای عزیز: در واقع ما امروز بە نوعی میلاد و ظهور انقلاب ژن، ژیان، آزادی را هم جشن میگیریم و آن را ارج می‌نهیم. چرا کە رهبر اوجالان کسی بود کە قاطعانه گفتند باید مبارزە برای آزادی زن را نە دنبالەرو و پسا‌مرحلەای انقلابات ملی، دموکراتیک و طبقاتی قلمداد کرد بلکە بایستی آن را بە مبنای مبارزە جهت تحقق انقلابات ملی، دموکراتیک، اجتماعی و طبقاتی خود تبدیل کنیم.ایشان در این ضمینە نیز از حیث نظری و عملی گامهای محکم و استواری برداشته‌اند. به جرأت می‌توان گفت کە رهبر اوجالان نخستین متفکری است کە اعلام کرد باید مسئله زن و آزادی زن را بعنوان سوژە اصلی و محوری در مسیر تحقق انقلاب ملی و اجتماعی پذیرفت. در این زمینە نیز استدلال‌های محکم تاریخی، فلسفی و جامعە‌شناسانە ارائە داد و از طریق آثارش آنها را در معرض دید همگان گذاشت.

همچنین پژاک کە اختصارعنوان کامل حزبمان یعنی«پارتی ژیانی آزاد کوردستان»می‌باشد، در عنوانشدو بخش از شعار ژن، ژیان، آزادی یعنی «ژیان و آزادی»موجود است. طبیعتا مبارزە برای ژیان (زندگی) و آزادی ماهیتا و از لحاظ محتوایی، جزو اهداف غیرقابل اغماض پژاک است. بخش نخست شعار یعنی ژن (زن) نیز به‌مثابه یک پدیده بنیادین با تبعیت از نصِ پارادیم و فلسفە آپوئیستی، محور مبارزە پژاکگشته‌است. در حقیقت عنوان و ماهیت حزب ما چنان با فلسفە و شعار ژن، ژیان، آزادی درهم تنیدە است کە اگر پژاک را حزب ژن، ژیان، آزادی عنوان کنیم بی‌ربط نخواهد بود.

از سویی دیگر، آنچە براهمیت این روز می‌افزاید آن است کە تأسیس پژاک صرفا بە این هدف نبود کە احزابی وجود دارند بگذار حزبی دیگر هم بە آنها اضافە شود. در حقیقت تأسیس پژاک تصمیمی در راستای پیشبرد نوعی دیگر از زندگی بود کە امروزە مظاهر آن در انقلاب روژآوا و انقلاب ژن، ژیان، آزادی در شرق کوردستان و ایران هویداگشته. می‌توان گفت اقدامی بود در تبیین رنسانس خاورمیانە. باید افزود کە پژاک حزبی نبود کە در نتیجە خلاء قدرت در مرکز ایران بە عرصە پانهد، بلکە بعنوان یک ضرورت اجتماعی و استوار بر ارادەای انقلابی، اتفاقا در زمان اوج قدرت دولت ـ ملت مرکزگرای ایرانی، علم مبارزە را برافراشت.

ظهور پژاک درست زمانی اتفاق افتاد کە جمهوری‌اسلامی با بە عقب‌راندن مبارزات شرق کوردستان و استقرار حاکمیت خود در کوردستان کاملا غره گشتە بود و خیال‌می‌کرد که برای ‌همیشە امید بە مبارزە در شرق کوردستان رابه یأس مبدل کردە است، لذا فکر آن را نمی‌کرد کە بار دیگر نیروی انقلابی شرق کوردستان بتواند در مقابلش قد عَلَم کند. در عین حال جامعە شرق کوردستان نیز بدلیل اینکە نتیجە مطلوبی از مبارزات دو دهە خود با جمهوری اسلامی حاصل نکردە بود مأیوس گشته و جوی پر از یاس و نامیدی چیره بود. در چنین اوضاعی بود کە پژاک با فلسفە و شیوە‌ای نوین از مبارزە‌گری بە میدان آمد و وضعیت مسکوت را شکست و تابلوی بدیمن موجود را تغییرداد.در نتیجە آن نیز امروزە می‌دانیم شرق کوردستان در نقش پیشاهنگ مبارزات سایر خلقهای ایران در میدان مبارزە حضوردارد و جمهوری‌اسلامی برعکس تصورات واهی خود، از جانب انقلاب ژن، ژیان، آزادی کاملا زمین‌گیر شدە است.

در واقع انقلاب ژن، ژیان، آزادی از ابعاد متعدد ذهنیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برخوردار است. از لحاظ ذهنیتی، فرهنگی و اجتماعی گوی سبقت را از دشمن ربوده و هیچ نیرویی یارای رودرویی با آن و یا توان متوقف کردن آن را ندارد. بە این طریق نیز در یک سیر دیالکتیکی بسویشکل‌دادن بە یک انقلاب سیاسی و اقتصادی در ایران به پیش می‌تازد. هرچند جمهوری اسلامی با تمام توان می‌خواهد مانع پیروزی این انقلاب در عرصە سیاسی شود و نیروهای ضدانقلابی هم تحت عنوان اپوزسیون اما با همان فرهنگ جمهوری اسلامی می‌خواهند مسیر آن را منطبق با منافع خود منحرف کنند، ولی اگر نیروهای چپ، دموکراتیک و آزادیخواە درست و سنجیدە عمل‌کنند، بدون تردید توان ناکام گذاشتن تلاش‌های آنها و بە سر انجام رساندن انقلاب ژن، ژیان، آزادی را دارند.

بعبارتی هرچند جمهوری‌اسلامی و دیگر نیروهای مرکزگرا، دولت ـ ملت‌گرا و فاشیست ایرانی،همگام با نیروهای منطقەای و جهانی مدرنیتەسرمایەداری دشمنان انقلاب ژن، ژیان، آزادی هستند، ولی عناصر مدرنیتە دموکراتیک اعم از جنبش‌های رهایی‌بخش ملی، جنبش رهایی‌بخش زنان، جنبش‌های سوسیالیستی، کمونیستی و آنارشیستی، اکولوژیست‌ها و تمام جنبش‌های اجتماعی و نیروهای چپ، دموکراتیک و آزادیخواە صاحبان واقعی این انقلاب هستند.در نتیجە برای شکست‌دادن دشمنان انقلاب ژن، ژیان، آزادی و بە پیروزی رساندن انقلاب و صیانت از آن راهی جز اتحاد این نیروها وجود ندارد.

در این راستا نیز ما،حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)، آمادە همکاری هستیم و تمایل خویش بە ایجاد اتحاد با تمام نیروهای مبارز در کوردستان و ایران را اعلام می‌داریم و برای تحقق این اتحاد نیز از هیچ کوششی دریغ نخواهیم ورزید. در سطح کوردستان با تمام نیروهای ملی ـ دیموکراتیک و تمام نیروهای اجتماعی تحولخواە از جملە احزاب سیاسی در مسیر مطالبات ملی ـ دموکراتیک خلق کورد و منافع جامعە کوردستان حاضر بە همکاری می‌باشیم. در سطح ایران هم با نیروهای مبارز سایر ملل تحت ستم و تمام نیروهای چپ، دموکراتیک و آزادیخواە بر مبنای سە اصل مبارزە برای پایان‌دادن بە استعمار، استثمار و دیکتاتوری جمهوری اسلامی، مقابلە با آلترناتیوهای مرکزگرا و فاشیستی کە از خارج آنها را برای غصب دسترنج جوامع ایران آمادە می‌کنند و نیز حفظ محتوای انقلاب ژن، ژیان، آزادیحاضریم. قصدمان این است که با ایجاد اتحاد، بە انواع ستم‌ها بویژە ستم‌ ملی، ستم جنسی ـ جنسیتی و ستم طبقاتی پایان دهیم.

در واقع تحقق بخشیدن بە این اتحاددیگر بە یک ضرورت مبدل شدە است. انقلاب ژن، ژیان، آزادی نیز کاملا خط بطلانی است بر دو توهم بزرگ. نخست، خط بطلانی بر توهم امکان اصلاح جمهوری اسلامی و دوم، توهم ناجی‌بودن قدرت‌های مداخلەگر خارجی. این نیز راە را هموار ساختە تا اینبار تحول بدستنیروهای تحولخواه اجتماعی صورت بگیرد و نیروهای انقلابی چپ، دیموکراتیک و آزادیخواە،سمت‌وسوی آینده را مشخص سازند. در پایان مجددا این روز فرخنده را بە همگان تبریک می‌گویمو بە همە شما عزیزان خوش‌آمد می‌گویم.

زندە باد ژن، ژیان، آزادی

اهون چیاکو عضو ـ مجلس حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک

۹ آوریل ۲۰۲۳

Related posts