فعالیت‌های پژاک و جنبش آپویی شرق کوردستان در خارج از میهن

فعالیت‌های پژاک و جنبش آپویی شرق کوردستان در خارج از میهن

این متن برگرفتە از قسمت چهل و هفتم برنامە ڕێگا و ڕێباز (راه و روش) میباشد. این برنامە برنامەای آموزشی است کە بە صورت آنلاین درروزهای پنجشنبە بە زبان کوردی از طریق صفحە فیسبوکی و کانال یوتیوب ڕێگا و ڕێباز پخش میشد.

 موضوع آموزشی این برنامە: فعالیت‌های پژاک و جنبش آپویی شرق کوردستان در خارج از میهنمیباشد کە درتاریخ هفدەهم ماە ژوئن ٢٠٢١ توسط رفیق اهون چیاکو ارائە شدە است.

با سلام و احترام  فراوان براى همه رفقای گرامی.

بحث اين بار ما پژاك و جنبش آپويى شرقکوردستان در خارج از كوردستان میباشد. به ويژه در اروپا کە شمار زیادی از کوردها، از جملە کوردهای شرق کوردستان سالهاست در آنجا بسر میبرند.

در واقع از همان آغاز دهه هشتاد میلادی و بویژە در دهە ٩٠ میلادی بسيارى از کوردهای شرق کوردستان کە ابتدا بە جنوب کوردستان و از آنجا بە اروپا میرفتند با گذر از مناطق تحت مدیریت گریلا در جنوب کوردستان و شمال کوردستان و با ورود بە درون شهرهای شمال کوردستان، ترکیە و یونان در مسیر مهاجرت بە اروپا روابطی بین بسیاری از آنها با رفقا و سازماندهی جنبش آپویی در این مسیر ایجاد میگردد. این نیز موجب میشود کە ارتباطات و شناختی بیشتر بین جنبش آپویی و پناهندگان شرق کوردستان در اروپا ایجاد گردد. این ارتباط و شناخت نیز زمینە ورود تعدادی از کوردهای شرق کوردستان را بە درون تشکیلات خارج از کوردستان جنبش آپویی فراهم میکند.

زمانی کە در سال ١٩٩٥ پارلمان خارج از میهن با ابتکار جنبش آپویی تاسیس میشود جمعی از روشنفکران، آکادمسین‌ها و فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شرق کوردستان نیز در تاسیس و فعالیت‌های آن مشارکت مییابند. در عین حال با گسترش و توان مبارزات جنبش آپویی و بویژە مبارزە گریلا در شمال کوردستان و ترکیە کوردها، از جملە کوردهای شرق کوردستان در اروپا فعالیت های بسیاری را در حمایت از این جنبش انجام میدهند، فعالیت‌هایی از قبیل راە اندازی تظاهرات و متینگ‌ها و برگزاری جشن‌های نوروزی و فستیوال‌های متعدد فرهنگی. تمام این فعالیت‌ها نیز از سوی تشکیلات خارج از میهن جنبش آپویی سازماندهی میشوند.

در تمام این فعالیت‌ها بسیاری از کوردهای شرق کوردستان شرکت میکنند و این نیز موجب شناخت عمیق آنها از جنبش آپویی میگردد. بە این ترتیب نیز گسترە ارتباط کوردهای شرق کوردستان عمیق‌تر میگردد. حتی این تاثیرپذیری در نتیجە روابط کوردهای شرق کوردستان در خارج با فامیل‌های خود در درون میهن بە درون شرق کوردستان نیز منتقل می‌گردد. درنهایت بخشی از این ارتباطات از یک سمپاتی صرف بە سطح یک ارتباط ارگانیک و جایی گرفتن در درون صفوف جنبش آپویی در خارج از میهن می‌انجامد.

  ما ميدانيم کە در سال ١٩٩٦کانال ماهوارەای مد تی وی با ابتکار جنبش آپویی تاسیس میگردد. مد تی وی اساسا اولین و در آن زمان تنها کانال تلویزیون ماهوارەایی کوردی بود کە توانست بسیاری از فعالین رسانەای، فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی هر چهار بخش کوردستان از جملە شرق کوردستان را با همدیگر آشنا سازد. در عین حال نقش بسیار مهمی را در ارتقاء آگاهیی ملی و سیاسی کوردها ایفا کرد کە شرق کوردستان نیز از این تاثیرات بی‌بهرە نماند. 

با توجە بە شرحی کە ارائە دادیم کوردهای شرق کوردستان در خارج از میهن ابتدا از سە طریق بە جنبش آپویی وصل و بسیاری از آنها بە بخشی از آن تبدیل شدند. این ٣ کانال کە ارتباط مابین کوردهای شرق کوردستان در خارج و جنبش آپویی را فراهم ساخت را میتوان بصورت زیر برشمرد:

  •  فعالیت‌های جنبش آپویی در خارج از میهن مانند برگزاری متینگ‌ها، راهپیمایی‌ها، برگزاری جشن‌های ملی مانند نوروز، فستیوال‌های فرهنگی و سایر برنامەهای سیاسی و اجتماعی کە توسط جنبش آپویی برگذار میشدند.
  •  تشکیل پارلمان خارج از میهن با ابتکار جنبش آپویی
  •  تاسیس مد تی وی بعنوان اولین تلوزیون ماهوارەایی کوردی با ابتکار جنبش آپویی

اما  در واقع در سال‌های ١٩٩٨ و ١٩٩٩ است کە در سطح گستردەتری خلق‌مان در شرق کوردستان با جنبش آپویی آشنا میشود. این نیز برمیگردد بە توطئە بین‌المللی کە در ٩ اکتبر ١٩٩٨ بر علیە خلق کورد و رهبر آپو آغاز شد و در ١٥ فبریە ١٩٩٩ بە پایان رسید. توطئە‌ای کە بە ربودن رهبر آپو و حبس ایشان در امرالی انجامید. همە میدانیم کە این توطئە از سویی دیگر سبب یک واکنش ملی در میان کوردهای هر چهار بخش کوردستان و خارج از کوردستان شد. در این راستا کوردهای مقیم اروپا متینگ‌ها، راهپیمایی‌ها و انواع فعالیت‌های گستردە را با شرکت کوردهای تمام بخش‌های کوردستان از جملە شرق کوردستان انجام دادند.

بە هر تقدیر کوردهای شرق کوردستان مقیم اروپا و سایر کشورها بطور وسیع و گستردە در تمام این اعتراضات شرکت کردند. این نیز زمینە پیوستن هر چە بیشتر کوردهای شرق کوردستان مقیم اروپا را فراهم کرد. منظور این نیست کە هرکس در این اعتراضات شرکت کرد بعدا بە جنبش آپویی پیوست، بلکە موجب رابطە و شناخت عمیقتر و وسیعتری گشت کە در نهایت تعدادی هم در نتیجە این رابطە و شناخت بە درون نهادهای جنبش آپویی راه یافتند و در چهارچوب میهن دوستی فعال و تعدادی نیز بعنوان کادر محلی بە بخشی از جنبش آپویی در اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا در آمدند. حتی افرادی هم از کوردهای شرق کوردستان بە میهن برگشتە و بە گریلا پیوستند و تعدادی نیز تصمیم گرفتند بعنوان کادر حرفەایی در فعالیت‌های جنبش آپویی در همانجا بە مبارزە بپردازند.

لازم  بە ذکر است کە در سال ١٩٩٩ پارلمان خارج از میهن (کوردستان) کە در سال ١٩٩٥با ابتکار جنبش آپویی در اروپا تاسیس شدە بود بە ـ کنگرە ملی کوردستان ـ KNK تبدیل میشود. در این هنگام نسبت بە قبل کوردهای بیشتری از شرق کوردستان بە KNK  ملحق میشوند و این نیز موجب ارتباط وسیعتر فعالین شرق کوردستان با کوردهای سایر بخش‌های کوردستان و جهان میشود. بسیاری نیز بە عضویت کنگرە ملی کوردستان در می‌آیند و تعدادی هم در رهبری آن جایی میگیرند. بە هر صورت تاسیس کونگرەی ملی کوردستان نیز بە عرصەای تبدیل میشود تا کوردهای شرق کوردستان بیشتر در عرصە مبارزات ملی و در درون جنبش آپویی ظاهر شوند.

همانطور کە پیشتر و در مباحث مربوطە اشارە کردەایم سال ٢٠٠٠ در کوهستان‌های قندیل با ابتکار جنبش آپویی کنفرانس خاورمیانە برگذار میشود و در این کنفرانس کە کادرهای آپویی هر چهار بخش کوردستان از جملە شرق کوردستان شرکت دارند تصمیمی مبنی بر لزوم اقدام بە سازماندهی ویژە برای هر چهار بخش کوردستان اتخاذ میگردد. در راستای همین تصمیم کارگروهی هم برای شرق کوردستان تشکیل میشود تا تحقیقات و کارهای مقدماتی سازمندهی را بە انجام برساند. این کار گروە تحقیقاتی در مورد مهاجرین شرق کوردستان و جامعە کورد خارج از میهن، بویژە مقیم اروپا را انجام میدهد. متعاقبا و در نهایت مراتب بر بستری کە در نتیجە فعالیتهای این کار گروە در طول دوسال فراهم گشتە بود در سال ٢٠٠٢ ـ جنبش اتحاد دمکراتیک ـ تاسیس میگردد. جنبش اتحاد دمکراتیک نیز هدفش و فعالیت‌هایش در راستای ایجاد بستر برای تاسیس یک حزب پیشاهنگ در شرق کوردستان بود.

  با تاسیس ـ جنبش اتحاد دمکراتیک ـ در همان آغاز چند تن از کادرهای آپویی شرق کوردستان برای سازماندهی خلقمان بە اروپا اعزام میشوند. آنها با تمام توان طی سال‌های ٢٠٠٢، ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ بە فعالیت‌های اولیە تشکیلاتی، ایجاد ارتباط با خلق و سازماندهی خلق مبادرت میورزند. در واقع این آغاز فعالیت مستقیم جنبش آپویی برای ایجاد سازماندهی ویژە شرق کوردستان در اروپا بود. پیشتر اگر ارتباطاتی صورت میگرفت بیشتر برای مشارکت دادن کوردهای شرق در نهادهای رسانەای، سیاسی، فرهنگی و ملی بود کە بە ابتکار جنبش آپویی تاسیس شدە بودند، نهادهایی مانند پارلمان کورد خارج از کوردستان، کنگرە ملی کوردستان و سایر نهادهای رسانەای مانند مد تی وی و مراکز فرهنگی جنبش آپویی در خارج از میهن بود.

در واقع آنهایی کە با پارلمان کوردستان در خارج و کنگرە ملی کوردستان بە همکاری پرداختند بیشتر فعالان سیاسی، روشنفکران و معدودی از آکادمسین‌های شرق کوردستان بودند. هـمچنین کسانی کە با نهادهای رسانەایی همچو مد تی وی وارد همکاری شدند و این عدە نیز از فعالین بخش رسانەایی و معدودی از هنرمندان شرق کوردستان بودند و یا افرادی کە بعنوان مهمان در برنامە‌ها شرکت می‌کردند. یعنی هنوز ساز و کاری برای سازماندهی شرق کوردستان در سطح سازماندهی ویژە شرق کوردستان و در لایەهای اجتماعی فراهم نگشتە بود و این امر با آغاز بە کار ـ جنبش اتحاد دموکراتیک ـ و تاسیس ـ حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک میسر گشت.

البتە نمیتوان نقش بسیاری از آن افراد و گروهای شرق کوردستان را کە در نهادهایی مانند پارلمان کورد خارج از میهن، کنگرە ملی کوردستان، مد تی وی و سایر مراکز فرهنگی کوردها جایی گرفتە بودند را در سازماندهی مرحلە جنبش اتحاد دمکراتیک و پژاک نادیدە گرفت. در واقع پس از تشکیل جنبش اتحاد دموکراتیک و پژاک این افراد و گروەها نقش بارزی در همکاری با کادرهای پژاک و جنبش آپویی شرق کوردستان کە برای سازماندهی خلق شرق کوردستان بە اروپا اعزام شدە بودند، ایفا کردند. 

باید اذعان کرد کە در نتیجە فعالیت‌هایی کە در اروپا صورت گرفت تعداد چشمگیری از فعالین شرق کوردستان و مقیم اروپا در کنگرەهای اول و دوم پژاک کە در سال ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ در کوهستانهای قندیل برگذار شدند حضور یافتند و بعنوان اعضای کنگرە مشارکت کردند. در واقع با تاسیس پژاک و در کنگرە اول کە میتوان عنوان کنگرە تاسیس پژاک را نیز بە آن اطلاق کرد تاکید بر ضرورت تشکیل کومیتە‌های پژاک در اروپا و در میان خلق شرق کوردستان شد. بر این مبنا نیز کنگرە تصمیمات لازم را اتخاذ نمود کە یک سال بعد در کنگرە دوم پژاک نیز مواکدا بە این ضرورت و عملی کردن تصمیمات اتخاذ شدە در کنگرە اول پژاک اصرار ورزیدە شد.

   بە هر تقدیر با تاسیس پژاک توسط مبارزین قدیمی و کسان جدیدی کە بە جنبش آپویی میپیوندند فعالیت شبانە روزی برای سازماندهی مردم شرق کوردستان از جملە تشكیل کمیتەهای پژاک بعنوان نیروی پیشاهنگ آغاز میشود. در نتیجە بە تدریج کمیتەهای پژاک در شکل اولیە خود در بعضی جاها تشکیل میشوند. دورهای آموزشی برگزارو فعالیت‌های درون جامعە شرق کوردستان در خارج از میهن توسط جنبش آپویی گسترش مییابد.

در نتیجە این فعالیت‌ها دورەهای آموزشی پیرامون ویژگی‌های انقلابی یک عضو پژاک و نحوە فعالیت کمیتەهای پژاک در خارج از میهن برگزار می‌شود.  موازی با برگزاری دورهای آموزشی، در بعضی از کشورهای اروپایی مانند آلمان، بلژیک، سوید، نروژ و انگلستان کمیتەها و نمایندگی‌های پژاک در شکل ابتدایی خود شکل می‌گیرند. آلمان یکی از آن کشورهایی می‌باشد کە علی‌رغم اینکە تعداد رفقا در آنجا زیاد نیست اما یک کمیتە تشکیلاتی تاسیس میشود. بعد در بلژیک و سپس در سوئد و نروژ کمیتە‌های پژاک تشکیل میشوند. در جاهایی هم کە امکان تشکیل کمیتە وجود ندارد رفقایی بعنوان نمایندە پژاک در آن شهرها و کشورها فعالیت میکنند.

طبيعتاً با توجه به آغاز کار و عدم تجربه کافی اين كميته ها ابتدا زياد منسجم نيستند و بى شك حملات بسیار ناروایی از جانب احزاب کلاسیک شرق کوردستان و طرفداران آنها متوجە فعالیت‌های پژاک در اروپا میشود. رفقای ما هم کە در بدو تشکل یابی هستند و تنها کمیتە‌های نو تاسیسی با نام پژاک وجود دارند این کمیتەها باید با روش درست و شیوە انقلابی تمام این حملات و شایعە پراکنی‌های احزاب کلاسیک را در مورد جنبش آپویی و پژاک خنثی میکردند. این نیز فشار زیادی را بر روی کمیتەهای پژاک وارد می‌سازد و مجبور میشوند بخشی از انرژی خود را صرف این موضوع کنند. آن زمان نیز بدو فعالیت سوسیال میدیای کوردی در شبکەهایی مانند پالتاک و فیسبوک است کە در موازات با فعالیت‌های جنگ ویژە رژیم جمهوری اسلامی ایران خط کلاسیک هم در وارونە جلوە دادن ماهیت پژاک از طریق این کانالهای دونیای مجازی از هیچ کوششی دریغ نمیکند و بسیاری از طرفداران و اعضای خود را برای انجام این کار میگمارند.

   این افراد نیز روزانە بە شدت این بهتان گویی و جنگ روانی دامن میزنند. واقعیت این است کە رفقای ما در مقابلە با این هجمەها زحمات زیادی را متقبل میشوند. چون پژاک کە بعدا بیشتر شناختە میشود در آن اوان چنان بر عموم شناختە شدە نبود. در نتیجە شاید تعدادی هم تحت تاثیر این شایعات قرار میگرفتند و این نیز کار را برای کمیتەهای پژاک در خارج دشوار میساخت. بە هر صورت کمیتەهای پژاک سعی میکردند با برخورد و فعالیت خود شایعە پراکنی آنها را خنثی کنند. در حقیقت پژاک در چنین وضعیتی در اروپا آغاز بە سازماندهی کرد.

سال دو هزار و شش زمانی  کە اولین کنفرانس  ـ جمعیت جوانان شرق کوردستان ـ ک ج ر، در  کوهستانهای قندیل برگذار شد گروهی از جوانان شرق کوردستان مقیم اروپا بە میهن برگشتە و در کنفرانس شرکت میکنند. بە همین ترتیب گروهی از زنان شرق کوردستان و مقیم اروپا نیز در اولین کنفرانس ـ اتحادیە زنان شرق کوردستان ـ یژرک، حضور مییابند. یعنی زنان و جوانان شرق کوردستان مقیم اروپا در تشکیل سازمان جوانان و زنان جنبش آپویی شرق کوردستان سهیم بودەاند و در گسترش ا‌هداف این سازمانها ایفای نقش نمودەاند. 

در واقع از سال ٢٠٠٦ بە بعد فعالیت‌های پژاک با تاسیس کمیتەها گسترش مییابند و این کمیتەها بر اساس سە اصل مهم فعالیت میکنند. آن سە اصل اکنون هم پایە فعالیت ما در خارج از میهن میباشند. یکی از این اصول آموزش (پروردە) میباشد. رفقای ما ابتدا برای خود آموزش را مبنا قرار دادە و در درجە دوم سعی میکنند میهن دوستان و سمپات‌هایی را کە بە جنبش نزدیک میشوند از طریق آموزش، بیشتر با اهداف مبارزاتی خلق کورد، جنبش آپویی درکل و جنبش آپویی شرق کوردستان آشنا سازند. اصل دوم دیدار با افراد، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، روشنفکران و خانوادەهای شرق کوردستان در حد امکان کمیتەهای موجود میباشد. اصل سوم هم ایجاد و برگزاری انواع فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی از قبیل برگزاری سمینار، مراسم، فستیوال، راهپیمایی، متینگ و ایجاد روابط دیپلوماتیک با نیروهای شرق کوردستان، بخش‌های دیگر کوردستان، ایران و نیروهای موجود در آن کشوری کە کومیتەهای پژاک وجود دارند، میباشد.

در این راستا نیز طی سالهای ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٨ پژاک اقدام بە برگذاری متینگ‌ها و تظاهراتها نمود. فعالیت‌هایی در حمایت زندانیان سیاسی و با هدف محکوم کردن سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را انجام داد. در واقع طی این سالها نیز تعدادی از رفقای ما در فعالیت‌های تشکیلاتی دستگیر شدە بودند و در زندانها بسر میبردند. همچنین تعداد زیادی از فعالین مدنی و افراد متعلق بە سایر احزاب شرق کوردستان در زندانهای جمهوری اسلامی بسر میبردند و پژاک برای حمایت از آنها و محکوم کردن سیاست‌های جمهوری اسلامی در بسیاری از کشورهای اروپایی دست بە فعالیت‌های چشمگیری زد. 

در سال ٢٠٠٧ نوروز تی وی بعنوان تلویزیونی برای شرق کوردستان با ابتکار جنبش آپویی دایر شد.  احداث نوروزتی وی برای شرق کوردستان تاسیس مدتی وی را تداعی میکرد، یعنی آن اندازە تاسیس مد تیوی برای کل کوردها مهم بود بە همان اندازە احداث نوروز تیوی برای شرق کوردستان و ایران گامی نو و با اهمیت بود. واقعا هم نوروز تی وی هیجان بزرگی را در خلقمان در شرق کوردستان بە وجود آورد و موجب شد کە هم در درون شرق کوردستان خلقمان تنوعات فرهنگی خود را بیشتر بشناسد و هم کوردهای سایر بخش‌های کوردستان بیشتر شرق کوردستان را بشناسند.  نوروز تی وی نیز مانند مد تی وی در ساخت برنامە و تولید محتوا خود را بە یک گویش کوردی محدود نساخت و سعی کرد با تمام گویشهای کوردی و با زبانهای سایر ملل ایران برنامە بسازد. برای نمونە چگونە مد تی وی از سال‌های ٩٧ و ٩٨ بە بعد برنامە بە کوردی اورامی پخش کرد، نوروز تی وی هم از همان آغاز در ساخت برنامە بە تمام گویشهای کوردی اعم از سورانی، کورمانجی، کلهوری، اورامی، لوری بە تولید محتوا و پخش برنامە پرداخت.

درست است كه پیشتر مد تی وى کارهایی را در عرصە پردازش بە تنوعات و ویژگی‌های شرق کوردستان انجام دادە بود ولی تفاوت این بود کە نوروز تی وی بطور ویژە در عرصە شرق کوردستان کار میکرد و با توجە بە این نیز بسیار دقیق‌تر، تخصصی‌تر، عمیق‌تر و گستردەتر بە مسائل متعدد شرق کوردستان و سایر خلق‌های ایران می‌پرداخت. در عین حال برعکس دوران مد تی وی در دوران نوروز تی وی یک جنبش فعال آپوئیستی در شرق کوردستان در حال مبارزە بود و دیگر فعالیتها تنها بە عرصە فرهنگی محدود نمیشد. یعنی کارکردن رسانەای در عرصە سیاسی، اجتماعی و انعکاس فعالیت‌های جنبش آپویی در شرق کوردستان از وظایف اصلی نوروز تی وی بود.

طی سال‌های ٢٠٠٩ بعد از اعدام شهید فصیح یاسمنی، سال ٢٠١٠ بعد از اعدام شهیدان فرزاد کمانگر، شیرین علمهولی، فرهاد وکیلی و علی حیدریان، همچنین بعد از اعدام رفیق حسن خضری در سال ٢٠١١ تشکیلات پژاک در خارج از میهن متینگ‌ها و تظاهراتهای وسیع و متعددی را در محکومیت این اعمال شنیع و غیرە انسانی جمهوری اسلامی بە راە انداخت. این فعالیت‌ها هم مورد همراهی و حمایت خلقمان در خارج از میهن، بویژە خلقمان در اروپا و دوستان خلق کورد قرار گرفت. در عین حال پژاک با ایجاد مکانیسم‌های دیپلوماتیک و فعالیت‌های رسانەای توانست بیشتر از پیش جنایات جمهوری اسلامی را افشا کند و مقاومت شرق کوردستان را بە معرض دید همگان بگذارد. در این راستا پژاک مکانیسم‌های فعالیت حقوق بشری را نیز ایجاد کرد و نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را بە دنیا و بویژە نهادهای مدعی حفظ حقوق بشر مخابرە کرد. بە این ترتیب پژاک از سال ٢٠٠٥ تا سال ٢٠١١ یک دورە مملو از تلاش و فعالیت را سازماندهی کرد و توانست توجهات ملی و بین‌المللی بیشتری را بە خود جلب کند.

در واقع در کنفرانس اول پژاک کە در سال ٢٠١٠ برگزار شد فعالیت پژاک در خارج از میهن و بویژە اروپا بسیار مورد ارزیابی واقع شد و تاکید شد باید اهمیت بیشتری بە سازماندهی خارج از میهن دادە شود، چرا کە پتانسیل بسیاری از جامعە شرق کوردستان و ایران در آنجا موجود است و حتی مرکزیت بسیاری از احزاب و جریانهای شرق کوردستان و ایران فعلا در اروپا مستقر هستند. در نتیجە مهم است کە پژاک بیشتر از پیش بە سازماندهی و فعالیت در این عرصە اهمیت دهد. کنفرانس هرچند بە فعالیتهایی کە تا زمان برگذاری کنفرانس انجام شدە بودند ارج نهاد، ولی ناکافی دید و تاکید کرد کە باید فعالیت‌ها و سطح سازماندهی را در خارج از میهن ارتقاء بخشید. اتفاقا تعدادی از فعالین و اعضای پژاک کە از اروپا برای شرکت در کنفرانس بە میهن باز گشتە بودند در کنفرانس حضور داشتند. این رفقا در کنار گزارش وضعیت تشکیلاتی عرصە اروپا بە انتقاد و خود انتقادی هم در مورد فعالیت‌های اروپا پرداختند و پیشنهادهای خود را در راستای گسترش فعالیت طرح کردند.

پس از كنفرانس نیز در نتیجە تصمیماتی کە اتخاذ گشتە بود بایستی چند تن از کادرهای حرفەای پژاک در سطح مدیریتی بە اروپا اعزام میشدند. اما بدلیل مشکلات بروکراتیک در تمهیدات لازم جهت رسیدن بە اروپا این کار بطور سریع انجام نگرفت و رسیدن این رفقا بە اروپا برای یکی دو سال بە تعویق افتاد. اما در نهایت مراتب از اواخر سال ٢٠١١ تا اوایل ٢٠١٣ رفقایی کە باید بە اروپا میرسیدند، رسیدند و در آنجا بطور منسجم‌تری فعالیت‌ها را تداوم بخشیدند.

این رفقا زمانی وارد اروپا شدند هنوز اتمسفر پیروزی پژاک در حماسە قندیل و مقاومتی کە پژاک در سال ٢٠١١ در برابر تعرض جمهوری اسلامی بە قندیل انجام دادە بود، حاکم بود. یعنی همناطور کە مقاومت پژاک در قندیل هیجان و امید فراوانی را نسیب خلق‌مان در داخل شرق کوردستان کرد بە همان اندازە خلقمان در خارج از میهن و بویژە در اروپا نیز نیرویی تازە گرفت و انگیزە مبارزە در او بطور چشمگیری احیا شد. در نتیجە آن نیز ارتباطات جدید و وسیعی بین خلق شرق کوردستان و تشکیلات پژاک در خارج برقرار گشت. این هم سبب شد بسیاری از شایعات و عملکردهای تخریبگرانە عوامل جنگ ویژە بر علیە پژاک نقش بر آب شود.

 در واقع زمانی کە خلقمان در خارج از میهن مقاومت بی‌نظیر پژاک را در برابر حملات گستردە جمهوری‌اسلامی مشاهدە کرد خط بطلان را بر روی تمام شایعات و یاوەگویی‌های عوامل جنگ ویژە بر علیە پژاک کشید و اتفاقا با اشتیاق فراوان بە تشکیلات خارج از میهن پژاک نزدیک شد و اعلام همکاری کرد. اما بسیاری از افرادی کە در این دورە بە تشکیلات پژاک در خارج نزدیک میشدند آنچنان پژاک را نمیشناختند و وصل شدنشان بە پژاک بیشتر جنبە احساسی و عاطفی داشت. این هم بیشتر نتیجە توان و مقاومتی بود کە پژاک در جنگ قندیل از خود بە نمایش گذاشت. در نتیجە باید پژاک سعی می‌کرد سطح آگاهی و دانش آنها را در مورد اهداف و مبارزات خود ارتقاء بخشد.

   بە هر صورت رفقایی کە برای مدیریت تشکیلات پژاک و جنبش آپویی شرق کوردستان بە اروپا رسیدە بودند با توجە بە امکانات و پتانسیلی کە داشتند برای این نیرویی کە تازە بە پژاک رویی

 آوردە بود دورەهای آموزشی را باز کردند. در نتیجە این دورەها هم تعدادی از سطح یک سمپاتیزان صرف بە هواداران و میهندوستانی فعال و بە نیروی حامی مبارزات پژاک تبدیل شدند. تعدادی هم بعنوان کادر محلی وارد کمیتەهای پژاک و دیگر نهادهای جنبش آپویی شرق کوردستان شدند. حتی تعدادی نیز تصمیم پیوستن بە صفوف گریلا را گرفتند و بە میهن بازگشتند.

ميتوانم گفت در طول سال‌های ٢٠١٢، ٢٠١٣ و ٢٠١٤ پژاک بیش از ٤٠ دورەای آموزشی را در اروپا برگزار کرد. این دوره‌های آموزشی بە این شیوە برگذار میشد: مکانی را برای مدت ٤ روز اجارە میکردیم و تعدادی از این نیرویی را کە بە پژاک روی آوردە بود را در هریک از این دورە‌ها شرکت میدادیم. یعنی در هر دورە بطور میانگین ٤٠ تا ٥٠ نفر را مشارکت میدادیم. هزینە اجارە مکان و تمام مصرف دورە آموزشی را هم در بین میهندوستان جمع‌آوری میکردیم و بە این طریق هزینە دورەهای آموزشی را تامین میکردیم.

 در طی این ٤ روز یک سیستم کومینال و منظم را پیش میبردیم کە تاثیر بسیار زیادی بر شرکت کنندگان می‌گذاشت. محتوای آموزش هم شامل موضوعاتی مانند تاریخ کورستان، تاریخ جنبش آپویی، فرهنگ و اخلاق میهندوستی ـ انقلابی و کنفدرالیسم ـ دمکراتیک بود. در واقع در طی این چهار روز شرکت کنندگان هم تعلق خاطر بە جنبش پیدا میکردند و هم اینکە شناخت، آگاهی و دانش آنها ارتقاء مییافت. در عین حال هم فضایی بە وجود می‌آمد کە رفقا بیشتر همدیگر را بشناسند تا سبب ارتقاء روح همکاری و فعالیت مشترک شود.

در هر صورت میتوانم بگویم کە این دورەهای آموزشی نتایج بسیار ارزندەای را بدنبال آورد و بسیاری از رفقایی کە اکنون در درون کمیتەها و در کل در تشکیلات جنبش آپویی شرق کوردستان در اروپا فعالیت میکنند در نتیجە همان دورهای آموزشی میسر گشتە است. اگر آنموقع رفقا متحمل تلاش و زحمت زیادی شدند امروز هم باید بدانند کە آنچە اکنون در سطح تشکیلاتی پژاک شاهد آن هستیم بخش اعظمی از آن نتیجە تلاشهای آن دورە از فعالیت ما و بویژە برگزاری آن دورەهای آموزشی میباشد. در واقع بخشی از محتوای سلسلە برنامەهای رێگاو رێباز (راە و روش) را کە اکنون ما ارائە میدهیم آن زمان نیز در درون آن دورەهای آموزشی ارائە میدادیم.

بى شك برگزاری آن دورەهای آموزشی تا اندازەای هزینەبردار بود. حامی پژاک هم جز خلق خودش هیچ نیرو و دولتی خارجی نیست و ما باید در میان خلقمان هزینە آن را تامین میکردیم کە در آینجا جا دارد بار دیگر همراهی تمام کسانی را کە در برگزاری این دورەهای آموزشی بە ما یاری رساندند ستایش کنم. در واقع این نیز بخشی لاینفک از فرهنگ انقلابی ما است کە برای هزینە ی کارهایمان جز بە خلق خود بە هیچ نیرویی متکی نباشیم و در عوض هم جز نیروی تامین منافع خلق‌مان بە نیروی تامین منافع هیچ دولت و نیروی خارجی تبدیل نشویم.

اما از سویی دیگر سنگینی هزینەها نیز در عدم تداوم و استمرار این دورەهای آموزشی تا حدودی تاثیر داشت و از سویی دیگر ما صرفا از طریق این دورەهای آموزشی نمی‌توانستیم بطور وسیعتری بە آگاهی بخشی دامن بزنیم و باید شیوەهای دیگری هم پیرو میکردیم.  در همین راستا نیز سعی کردیم با برگزاری سمینارهایی در کشورها و شهرهای اروپایی بخشی از محتوای آموزشی کە در این دورەهای آموزشی ارئە میشد را بە خلقمان در اروپا منعکس کنیم. در نتیجە بە برگزاری سلسلە سمینارهایی پرداختیم. این سمینارها را تحت عنوان ـ تاریخ خود را مورد ارزیابی قرار میدهیم ـ برگزار میشدند و افراد بیشتری نسبت بە دورەهای آموزشی در آنها مشارکت میکردند. 

شیوە برگزاری سمینارها بە این ترتیب بود کە بە مدت ٤٠ دقیقە تا یک ساعت بحثی ارائە میشد، سپس شرکت کنندگان نقطە‌نظرها و پرسش‌های خود را طرح میکردند و بە آنها پاسخ دادە میشد.  دست آخر پیشنهادها و انتقادات شرکت کنندگان از فعالیت‌های پژاک را دریافت میکردیم و مکانیسم‌های تداوم ارتباط را بە آنها معرفی میکردیم. باید اذعان کنم کە این سمینارها تاثیر بسزایی در معرفی اهداف پژاک داشتند. در واقع هزینە آنچنانی هم بر نمیداشتند و امکان مشارکت وسیعتری را برای خلقمان فراهم میکرد تا بیشتر با پژاک آشنا شوند. فارغ از این سمینارها پژاک شروع بە برگزاری مراسم‌های ملی و سازمانی کرد. برای نمونە برگزاری مراسمی برای مناسبت‌هایی از قبیل سالروز جمهوری کوردستان، قتل عام حلبچە، نوروز، ٨ مارس، ٤ آپریل بعنوان سالروز تاسیس پژاک و سالروز تولد رهبر آپو و… در عین حال پژاک در مراسم و فستیوال‌هایی کە جنبش آپویی در اروپا برگذار میکرد بعنوان یک نیروی برگزار کنند ایفای نقش مینمود. کل این فعالیت‌ها هم بستر را برای ارتباط مابین پژاک و خلق هموار میکرد.

 طی سالهاى ٢٠١٤ تا ٢٠١٧  پژاك  در خارج از میهن بە سطح بالایی از اجتماعی و خلقی گشتن رسید. در مراسم‌، متینگها و سایر فعالیت‌هایی کە پژاک در کشورهای اروپایی برگزار می‌کرد انبوهی از کوردها بویژە کوردهای شرق کوردستان شرکت میکردند. برای پژاک کە از تاسیس تا آن زمان با ناملایمت‌های زیادی روبرو شدە بود رسیدن بە این سطح از انسجام و وسعت در تشکیلات خارج از میهن در نوع خود تا حدودی رضایت بخش بود. پژاک در واقع توانستە بود جمعیت بیشتری را بە خود جذب کند. بە این مفهوم اگر از آغاز شروع بکار کردن پژاک در اروپا افراد قلیلی در تشکیلات آن جای میگرفتند و هنوز فعالیت‌هایش از چنان رونقی برخوردار نبودند در طی این سال‌ها فعالیت‌های پژاک گسترش و بە سطح بالایی ارتقاء یافتند.

بى شك ملاقات افراد و خانوادەها یکی از وظایف مستمر کمیتەهای پژاک بود. در واقع ما اصرار داشتیم کە ملاقات افراد و خانوادەهای میهن دوست شرق کوردستان و حتی دیگر بخش‌های کوردستان بویژە خانوادە شهدا و افرادی کە قسمی از بدن خود را در راە مبارزە از دست دادەاند را برای خود بە امری واجب و انقلابی تبدیل کنیم کە باید در هر شرایطی انجام گیرد، فارغ از اینکە این افراد و خانوادەها چە تعلق سازمانی و ایدئولوژی داشتە باشند. هدف نیز آن نبود کە سعی شود الزاما بە طرفدار و عضو پژاک دربیایند. بلکە آنها از ارزش‌های گرانبهای ملی و اجتماعی ما محصوب میشدند  و بایست ملاقات و ایجاد ارتباط با آنها بە عرصە فعالیت استراتژیک پژاک تبدیل شود.

متاسفانه حملات گسترده اى هم از جانب احزاب كلاسيك بە این فعالیت‌های پژاک وجود داشت. برای نمونە خانوادەهایی بودند کە بیش از دە سال کسی احوالشان را نپرسیدە بود. اما همینکە این احزاب مطلع میشدند کە رفقای پژاک با آنها ملاقات کردەاند چند شب پشت سر هم بە آنها سر میزدند و سعی میکردند کە در مورد پژاک بە سیاەنمایی و تحریف ماهیت پژاک در نزد آنان بپردازند. این در حالی بود کە ما تنها سعی میکردیم وظیفە انقلابی خود را ادا کنیم و در ملاقات با این افراد و خانوادەها تلاشمان بر این اساس نبود کە حتما باید آنها را بە عضو پژاک دربیاوریم.

فارغ از اصرار بر لزوم اجتماعی گشتن و خلقی گشتن پژاک در اروپا بطور مستمر تاکید بر این می‌شد کە باید از لحاظ تشکیلاتی پژاک در اروپا گام‌های محکمی بردارد. در واقع نسبت بە قبل شمار هواداران، میهن‌دوستان طرفدار و کادرهای محلی پژاک بیشتر شدە بود و این نیز بستر را برای گسترش تشکیلات پژاک آمادە کردە بود. در واقع این هم برداشتن گام‌های جدید را در زمینە سازماندهی ضروری میگرداند. لذا تصمیم گرفتە شد بجای جلسات محدود سازمانی ساز و کارهایی تدارک دیدە شوند تا بتوان جمعی از هواداران و میهندوستان را نیز در جلساتی ویژە شرکت داد. در نتیجە آن نیز پژاک در سال‌های ٢٠١٦ و ٢٠١٧ کنفرانس‌های عمومی برگذار کرد و تعداد زیادی از هواداران و میهندوستان در آن کنفرانس‌ها شرکت کردند.

 نمیتوان گفت کە همە آن کنفرانس‌ها در یک سطح برگذار شدند. بی‌گمان بە نسبت موقعیت کمیتەها و جمعیت کوردها و هواداران جنبش آپویی در محل برگزاری هر کنفرانس در کشورهای متعدد وضعیت و سطح کنفرانس‌ها متفاوت بود. ولی در کلیت اقدام بە برگزاری چنین کنفرانس‌هایی خود یک حملە تشکیلاتی بود تا رابطە بین خلق‌مان در اروپا و پژاک وسیعتر و محکم‌تر گردد. در واقع خلق‌مان هم بە گرمی از این فعالیت‌ها پیشوازی کرد و با دلگرمی فراوان در آنها مشارکت نمود. در این کنفرانس‌ها بصورت شفاف گذارش فعالیت‌ها و بویژە گزارش مالی ارائە می‌شد. کمیتەهای پژاک جسورانە در گزارش‌هایی کە برای این کنفرانس‌ها آمادە میکردند بە بررسی و نقد و انتقاد فعالیت‌های خود می پرداختند. این نیز بە نوبە خود تاثیر زیادی بر شرکت کنندگان در کنفرانس می‌گذاشت و این شیوە را بەعنوان یک شیوە خلاقانە تفسیر میکردند. بویژە روی افرادی کە پیشتر عضو احزاب کلاسیک و سانترالیست بودند و با این شیوە کار زیاد آشنا نبودند بسیار تاثیر گذار بود. بخاطر این شیوە فعالیت هم پژاک را تحسین میکردند. چرا کە معمولا احزاب کلاسیک از چنین فرهنگ سازمانی برخوردار نبودەاند تا گزارش فعالیت‌های خود را بطور شفاف بە مردم ارائە بدهند.

در واقع طی سال‌های ٢٠١٣ تا ٢٠١٩ وضعیت سخت و دشواری در کوردستان سپری می‌‌شد. حملە داعش بە شنگال در سوم آگوست سال ٢٠١٤، متعاقب آن نیز حملە بە کوبانی، عفرین و سرکانی از مصادیق بارز این دشواری بود. در مجموع جنگ در روژآوای کوردستان موجب شد کە کوردهای تمام بخش‌های کوردستان در راستای احساس مسئولیت بە امر انسانی و ملی توجە خود را معطوف بە حمایت از انقلاب روژآوا نمایند. بویژە این در میان کوردهای اروپا بسیار مشهود بود و در این راستا فعالیت‌های گستردەای انجام گرفتند. کمیتەهای پژاک در این دورە بە موازات پرداختن بە موضوعات شرق کوردستان نیرویی قوی در سازماندهی تظاهرات‌ها، راهپیمایی‌ها و انواع فعالیت‌ها در حمایت از انقلاب روژآوا بودند. 

بى گمان طی این سالها  و در درون فعالیت‌هایی کە کوردهای شرق کوردستان در کنار کوردهای سایر بخش‌های کوردستان برای حمایت از انقلاب روژآوا قرار میگرفتند، باعث شد کە بیشتر جنبش آپویی و بویژە پژاک را بشناسند. این نیز باعث شد صداقت انقلابی پژاک بیشتر برایشان محرز شود و بە آن بپیوندند. در این دورە یکی از افتخارات کمیتەهای پژاک این است کە در تمامی فعالیت‌ها و آکسیون‌هایی کە برای موضوعات شرق کوردستان برگزار شدەاند نقش نیروی پیشاهنگ را داشتە و در کنار آن نیز نیروی فعال برگزاری فعالیت‌هایی بودە کە برای موضوعات سایر بخش‌های کوردستان بویژە در حمایت از انقلاب روژآوای کوردستان انجام می‌گرفتند.

در عین حال تمام اكسیون‌هایی کە برای آزادی رهبر آپو سازماندهی شدند پژاک یکی از نیروهای فعال و پیشاهنگ آن بودە است. این نیز یک وظیفە انسانی، ملی، ایدئولوژیک، سازمانی و رفیقانە بودە است، چرا کە رهبر آپو رهبر فکری و فلسفیک پژاک نیز میباشد. بە همین دلیل نیز پژاک فعالانە در کشورهای اروپایی در برگزاری این فعالیت‌ها عمل نمودە و سعی کردە بالاترین میزان مشارکت رفقا و جامعە شرق کوردستان را میسر کند.

همچنین در طول پنج شش سال گذشتە با همکاری پژاک و ک ن ک چندین کنفرانس در پارلمان اروپا و اماکن دیگری برگزار شدەاند کە برای شرق کوردستان بسیار ارزشمند و پر اهمیت بودەاند. این فعالیت‌ها هم بە نوبە خود در گسترش دامنە اجتماعی و سیاسی پژاک تاثیرگذار بودەاند. باید اشارە کرد کە پژاک عضو و یکی از نیروهای موثر درون ـ کنگرە ملی کوردستان ‌ـ ک ن ک، میباشد.  در همین راستا پژاک با همکاری ـ پلتفرم دمکراتیک ایران ـ در روز ١١/٠١/٢٠١٨ كنفرانسی را در پارلمان اروپا برگذار کرد کە جوانب دیپلوماتیک، حقوقی و رسانەایی بسیار قویی را در بطن خود پروراند. در واقع این کنفرانس بسیاری از سیاست‌های غیرە دموکراتیک جمهوری اسلامی را افشا کرد و وجوە مختلف وضعیت اسفبار شرق کوردستان و ایران را در زیر حاکمیت جمهوری اسلامی بیان کرد.

بە هر صورت از سال ٢٠١٤ تا ٢٠١٩ چند کنفرانس برای مسائل شرق کوردستان با ابتکار  کنگرە ملی کوردستان برگذار شدند و همانطور کە اشارە کردیم پژاک از نیروهای فعال و اساسی کومیتە آمادەکار این کنفرانس‌ها بود. در این کنفرانس‌ها بسیاری از فعالین، روشنفکران و آکادمسین‌های شرق کوردستان شرکت داشتند. این نیز زمینە را برای گفتگو‌های سالم ملی ـ دموکراتیک و نحوە مبارزە برای رهایی را فراهم می‌کرد.

  فارغ از این پژاک با برگزاری کنفرانسهای تشکیلاتی خود در کشورهای متعدد اروپا در تلاش بود کە در سال ٢٠١٧ کنفرانس تشکیلاتی خود در سطح اروپا را برگزار نماید. اما بدلیل عدیدەای از مشکلات کە پیش آمد امکان برگذاری آن در سال ٢٠١٧ فراهم نشد و تا سال ٢٠١٨ بە تعویق افتاد. در نهایت در تابستان سال  ٢٠١٨ بە مدت ٤ روز اولین کنفرانس تشکیلاتی پژاک در اروپا برگزار شد. در این کنفرانس نزدیک بە ١٠٠ نفر از اعضای پژاک در اروپا شرکت کردند. لازم بە ذکر است کە مکان برگزاری کنفرانس کشور سوئد بود. در کنفرانس گزارش‌های کافی از فعالیت‌هایی کە تا آن زمان انجام شدە بودند ارائە شد. رفیق سیامند معینی سخنانی را ایراد کرد و سپس اوضاع سیاسی جهان، منطقە و کوردستان مورد ارزیابی قرار گرفت. رهنمود مجلس پژاک نیز قرائت شد سپس تحلیل وضعیت تشکیلاتی بر مبنای انتقاد و خود انتقادی انجام گرفت و در پایان برنامەای مدون برای ادامە کار و فعالیت در اروپا تنظیم گردید.

در کنفرانس برای مبارزات آتی، انجام وظایف مبارزاتی و نحوە برگزاری جلسات تصمیماتی اتخاذ شد. هرچند قبلا هم سیستمی وجود داشت ولی بعد از کنفرانس منسجم تر شد و پس از آن ما جلساتمان را دقیقتر و منظم‌تر برگزار میکردیم. کمیتەها بایست ماهانە جلسات خود را در مناطق خود برگزار میکردند و برای دو حوزە سکاندیناوی و اروپای مرکزی جلسات سە ماهە برگزار میشد و هر ٦ ماە یک بار نیز جلسە کل اروپا تشکیل شدە و میشود. در آن جلسات تحلیل سیاسی و سازمانی صورت میگرفت. نقد و انتقاد مبنای کار بود و تا زمان برگزاری جلسە آیند برنامە کار تعین میگردید. اين نیز نظم جدیدی را بە تشکیلات ما بخشید. گرچە شاید همە چیز بنا بە خواست و برنامەریزی ما پیش نرفتە باشد و بدون تردید کمبودها و نقایص همیشە در فعالیت‌های ما بودە است اما سیستمی پایەڕیزی شد و پژاک بە نوعی بهتر از پیش در اروپا استقرار سازمانی یافت. ما امروز رفقایی را داریم کە در اروپا میتوانند کار مدیریت فعالیت‌ها را انجام دهند و پژاک از این لحاظ بە وضعیت تضمین شدەای رسیدە است.    

موضوع دیگری کە لازم است بدان اشار کنم بخشی دیگر از فعالیت ما طی سال‌های ٢٠١٤  و ٢٠١٥ می‌باشد. یعنی بدو تاسیس ـ جامعە آزاد و دموکراتیک شرق کوردستان ـ کودار و تاثیر آن بر مبارزە ما در اروپا. در این دوران چند پلتفرم تاسیس شدند. پلتفرم‌هایی از قبیل پلتفرم زاگرس، هورام و یارسان. البتە پلتفرم زاگرس قبل از تاسیس کودار و در سال ٢٠١٣ تاسیس شد. این پلتفرم تلاش می‌کرد کە در عرصە سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسترساز سازماندهی کوردها در اروپا و بویژە کوردهای شرق کوردستان باشد. مدتی هم فعال بود و خدماتی را هم ارائە داد اما نتوانست آنطور کە لازم است استمرار یابد. این نیز مستلزم نقد و انتقاد است کە تا حدودی هم در جلسات این نقد و انتقاد صورت گرفتە است.

برای فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در میان کوردهای اورامی و یارسان هم دو پلتفرم تحت عنوان پلتفرم هورام و یارسان در سال ٢٠١٤ تاسیس شدند. در واقع این دو پلتفرم علی‌رغم کمبود‌ها و کاستی‌ها در انتقال گفتمان ملی دموکراتیک و پارادایم آپویی بە داخل شرق کورستان در میان جامعە اورامی و یارسانی تا حدودی ایفای نقش نمودند. این پلتفرم‌ها با استفادە از فرست‌های رسانەای کە خود در سطح شبکەهای مجازی فراهم کردند سعی کردند کە گفتمان و پارادیم دمکراتیک جنبش را بە داخل جامعە خود انتقال دهند. افزودە بر این بە برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها، مراسم‌ها و عدیدەای از دیگر فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پرداختند کە در نتیجە آن هم ارتباطاتی با جامعە، خانوادەها و افراد جامعە یارسان و اورامان برقرار شد و هم اینکە انعکاس این فعالیت‌ها بە داخل شرق کوردستان از طریق رسانە موجب آگاهی بخشی در عرصە سیاسی، فکری، اجتماعی و ملی این جوامع میشد.

لازم بە ذکر است کە فعالیت ویژە زنان و جوانان هم همیشە در جریان بودە است. رفقای زن نهادهایی از قبیل جمعیت مادران صلح و روناک را تاسیس کردند و تعدادی سمینار و فعالیت‌های میدانی را هم برگزار کردەاند. یعنی فارغ از اینکە رفقای زن پیشاهنگ فعالیت‌های کلی بودەاند نهادهای ویژەای هم تاسیس کردند و بە فعالیت‌های ویژە خود هم پرداختەاند. جوانان هم بە همین طریق فعالیت‌های ویژە خود را داشتەاند. طی این سال‌ها کمپین‌های چند روزە را با مشارکت دها جوان کورد مقیم اروپا برگذار کردند و مدتی هم تحت عنوان جوانان زاگرس فعالیت‌های ارزندەای را انجام دادند و کارهای فرهنگی تاثیرگذاری را انجام دادند و در کنار این فعالیت‌های ویژە هم نیروی پیشاهنگ برگزاری سایر فعالیت‌ها بودەاند.

در واقع درطول این سال‌ها پژاک در کل و هریک از اعضای پژاک بە نوبە خود در تشکیلات خارج از میهن چە بطور فردی و جمعی و چە بطور مستقیم و غیرە مستقیم با ساخت فرصت‌های رسانەای در شبکە‌های مجازی فعالانە سعی کردەاند کە نیروی موثر در انعکاس پیام انقلاب کوردستان و جنبش آپویی بە داخل و خارج از کوردستان باشند. بدون تردید در این عرصە فراز و نشیب های زیادی را هم شاهد بودەایم و  با وجود تلاش‌ها، ضعف‌ها و کاستی‌هایی را هم شاهد هستیم. گاهی قوی ظاهر شدەایم و گاهی ضعیف. ولی هیچگاە این عرصە را خالی نگذاشتەایم. هرچند ما هیچگاە بە سطح فعالیت خود در این عرصە راضی نیستیم و باید بە آن ارتقاء بخشیم.

 لازم بە ذکر است کە با وجود اینکە ما همیشە و از همان بدو تشكیل پژاک سعی کردەایم کە در مبارزە در سطح سرتاسر ایران کوشا باشیم ولی تا اواخر سال ٢٠١٧ و آغاز ٢٠١٨ فعالیت ما در عرصە سراسری ایران از ترویج گفتمانی و برقراری ارتباطات تجاوز نمیکرد. اما در اوخر سال ٢٠١٧ با گروهی از دوستان و رفقای متعلق بە خلق‌های گوناگون ایران و جنبش‌های چپ، دموکراتیک و آزادیخواە ایران دور هم جمع شدیم و با هم اندیشی سع کردیم کە زمینەایی را برای فعالیت در چارچوب کنفدرالیسم ـ دموکراتیک در ایران آغاز کنیم. در نتیجە آن نیز ـ پلتفرم دموکراتیک ایران ـ تاسیس شد و در این راستا شروع بە کار کرد.

یکی از فعالیت‌های عمدە این عرصە کە انجام گرفت برگزاری کنفرانسی بود در پارلمان اروپا در بروکسل در تاریخ ١١.٠١.٢٠١٨ کە در واقع در این کنفرانس پلتفرم دموکراتیک ایران بعنوان برگزارکنندە این کنفرانس در آنجا اعلام موجودیت کرد. در این کنفرانس تعدادی از افراد آکادمیک، نمایندگانی از ملل متعدد ایران، بویژە عرب، بلوچ، کورد و ترک ـ آذری، همچنین نمایندگانی از احزاب و جنبش‌های اجتماعی ایران سخنرانی کردند و حدو صد نفر هم در سالن کنفرانس حضور داشتند. لازم بە ذکر است کە این کنفرانس بازتاب بسیار وسیعی بە همراە داشت و بە کانون توجهات تبدیل شد.

 پلتفرم دمکراتیک ایران بعد از این کنفرانس در اغلب کشورهای اروپایی سمینارهایی را برگزار کرد و بە برقراری ارتباطات جدیدی با افراد و گروهای اپوزسیون ایران در خارج پراخت. بە معرفی طرح کنفدرالیسم دموکراتیک پرداخت و سعی کرد راهکارهای خود برای حل مسائل خلق‌های ایران را با فعالین و روشنفکران در میان بگذارد. ابتدا عنوان ـ پلتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران ـ را داشت اما بعد از توصیە بسیاری از رفقا و در نتیجە یک هم اندیشی جمعی این عنوان بە عنوان ـ پلاتفرم دموکراتیک ایران ـ مختصر گشت. اما تاکید شد و در برنامە آن نیز مندرج گشت کە همان اهداف اولیە را دنبال کند.  تغییر عنوان تنها بدلیل طولانی بودن عنوان قبلی و عدم ضرورت این عبارت طولانی بود کە کوتاە کردن آن بە عبارت ـ پلاتفرم دموکراتیک ایران ـ با حفظ همان محتوا جایز دانستە شد.

پلتفرم دموکراتیک ایران بر وجود ملل متعدد در ایران تاکید دارد و حق تعین سرنوشت را برای آنها روا میدارد. پلتفرم ضمن اصرار بر رسیدن این ملل بە تمام حقوق ملی، سایسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خود، امکان همزیستی مسالمت‌آمیز این ملل را در درون فرماسیون کنفدرالیسم ـ دموکراتیک ممکن میداند. اما اگر ناسیونالیسم مرکزگرای ایرانی در برابر رسیدن این ملت‌ها بە حقوق خود مانع ایجاد کند و همچنان بر دولت ـ ملت ایرانی با محوریت فارس اصرار ورزد این ملل از حق تصمیم یکجانبە خود تا سرحد جدایی برخوردار میباشند. این نیز در اساسنامە پلتفرم مندرج میباشد. پلتفرم در کنار ارئە راە حل برای حل مسائل ملل تحت ستم بە دموکراسی، حفظ محیط زیست و پایان دادن بە ستم بر زن اصرار راسخ میورزد و برای آن مبارزە میکند.  در عین حال پلتفرم در چارچوب منافع زحمتکشان بویژە کارگران، سوختبران و کولبران مبارزە میکند و اکنون هم تعدادی از رفقای ما بە این فعالیت‌ها مشغول هستند. البتە برنامەهای زیادی بود کە بایست پلتفرم انجام میداد ولی بدلیل وضعیت اپیدمی کرونا بسیاری از این برنامە ها ناچارا متوقف شدەاند و فعلا پلتفرم بە برگزاری سمینارهایی بصورت اونلاین مشغول است.

لازم بە ذکر است کە در ابتدای سال ٢٠٢٠ کنگرە ششم پژاک در کوهستان‌های آزاد کوردستان برگزار شد. در این کنگرە نیز بار دگر کار و فعالیت پژاک در عرصە خارج از میهن و بویژە در اروپا ارزیابی شد و انتقاد و خود انتقادی صورت گرفت. در نهایت برنامە‌ریزی تازەای برای فعالیت‌های اروپا طرح شد و تاکید شد کە این یک ضرورت است تا فعالیت‌های ما در اروپا وسیعتر و اجتماعی‌تر شوند. برای این نیز مصوبات و برنامەریزی‌های محکمی بە تصویب رسیدند و تشکیلات پژاک در اروپا برای اجرای آنها موضف شد.

 یکی از این پلان‌ها برگزاری کنفرانس‌های مشاورە عمومی بود تا اعضا، هوادارن، دوستان، روشنفکران، فعالین عرصەهای مختلف بە آنها دعوت شوند و انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد فعالیت‌های پژاک ابراز بدارند. برای اینکە در وهلە اول تشکیلات پژاک در اروپا آنها را اساس کار و فعالیت خود قرار دهد و نتیجە این کنفرانس‌‌ها را بە مرکز پژاک در میهن هم مخابرە کند تا در آنجا نیز رهبری پژاک برای برنامەهای خود از آن بهرە ببرد.

  ما کنفرانس اول پژاک را در سوئد و شهر استوکهولم برگزار کردیم. اما متاسفانە مصادف شد با آغاز اپدیمی کرونا. این نیز تاثیر خود را بر شمار شرکت کنندگان گذاشت و تعداد زیادی از حضور یافتن منصرف شدند. در واقع ما خود را برای مشارکت حداقل ٣٠٠ نفر آمادە کردە بودیم کە بدلیل آغاز اپدیمی کرونا بیشتر از ٢٠٠ نفر حضور نیافتند. این نیز برای ما قابل درک بود. در کشور آلمان نیز برنامەریزی شدە بود کە بعد از سوئد در آنجا کنفرانسی مشابە برگزار کنیم. حتی مکان هم رزرو شدە بود و دعوت ها هم صورت گرفتە بودند. ولی آلمان و تمام کشورهای اروپایی اعلام قرنطینە کردند و امکان همایش‌ها بطور کلی ناممکن گردید و ما هم نتوانستیم کنفرانس آلمان و کنفرانسهایی را کە در برنامە بودند در کشورهایی مانند بریتانیا، نروژ، فینلاند و… برگزار شوند را برگزار کنیم.

در واقع وقتى فهميديم كه اپيدمى كرونا وضعیت تازە و دوام داری را پیش آوردە و ممکن است زمانی طولانی بە دراز بکشد مجبور شدیم بطور آنلاین جلسەای عمومی برگذار کنیم و خود را با وضعیت پیش آمدە هماهنگ سازیم. در این جلسە سعی کردیم کانال‌های مجازیی و اینترنتی را ایجاد کنیم تا از پراکندگی و انفعال جلوگیری نماییم. تصمیم گرفتیم کە از طریق کانال‌های اینترنتی و پلتفرم‌های متعدد مجازی سمینار، جلسە، کنفرانس و دورەهای آموزشی دایر کنیم. در واقع یکی از این برنامەها همین دورە آموزشی راە و روش میباشد کە اکنون آن را اجرا میکنیم. با توجە بە کمبودها و محدودیت‌ها میتوان گفت تاکنون برنامەهای ما خوب پیش رفتە است. یعنی جلسات و فعالیت ‌های ما هرچند بە اندازە جلسات حضوری مثمرثمر نیز نبودە باشد ولی در کلیت خود برای این دوران بسیار مفید بودە است. در واقع ما در این دوران بیشتر اهمیت سوسیال میدیا و استفادە مفید از شبکەهای اینترنتی را درک کردیم و این نیز باعث شد بیشتر توجەمان بە این عرصە معطوف گردد تا از آن بە نحو احسن فایدە ببریم.

در واقع ما قبل از کنگرە ششم پژاک در یکی از جلسات کل اروپا در سال ٢٠١٩ تصمیم گرفتیم کە لازم است در بهار سال ٢٠٢٠ اولین کنگرە پژاک خارج از میهن را برگزار کنیم و بە برنامەهای خود نظم و انسجام بیشتری ببخشیم. این تصمیم ما نیز در کنگرە ششم پژاک بە تصویب رسید. اما متاسفانە با وجود آمادەکاری‌های لازم کە انجام دادە بودیم بدلیل پیش آمدن وضعیت اپدیمی کرونا ما تا کنون هم نتوانستەایم آن را برگذار کنیم و امیدوارم در سال ٢٠٢٢ با اتمام وضعیت کرونا این فرصت را بیابیم تا آن را برگذار کنیم.

البتە در این دوران کرونا هر چند روزی کە فرصت پیش آمدە باشد فعالیت‌های میدانی ما هم در جریان بودەاند. یعنی با توجە بە قوانین سخت قرنطینە تا آنجایی کە ممکن بودە است با در نظر گرفتن پروتوکول‌های بهداشتی و رعایت مقررات بهداشتی هر کشور فعالیت‌های میدانی هرچند محدود هم بودە باشد انجام گرفتە اند. اما بی گمان بە مثابە شرایط معمولی امکان این نبودە کە جمعیت زیادی گرد هم آید. چرا کە در بسیاری از کشورها مقرراتی را تعین کردە بودند و سطحی محدود را برای تجمع‌ها مشخص کردە بودند. برای نمونە تا مدتی در سوئد کە نسبت بە کشورهای دیگر مقررات نرمتری در مواجهە با کرونا وجود داشت اما اجازە نمی‌دادند کە بیشتر از ٢٠ نفر تجمع بیابند. ولی در هرصورت با تمامى اين موارد فعاليت‌هاى میدانی متوقف نشدە و ادامە داشتە است.

همچنانكه ميدانيم با آغاز سال ٢٠٢١ موجی از دستگیری‌ها در شرق کوردستان توسط جمهوری اسلامی بە راە انداختە شد. این نیز در حالی بود کە در کشورهای اروپایی مقررات سختی بدلیل مقابلە با شیوع کرونا در جریان بود. اما با وجود این نیز کمیتەهای پژاک آکسیون‌هایی را برگزار کردند و میتوانم با جرات بگویم در میان تمام احزاب شرق کوردستان و ایران پژاک تنها حزبی بود کە در این شرایط  برعلیە جمهوری اسلامی بە برگزاری آکسیون پرداخت. این آکسیونها هم بیشتر در جلوی سفارت‌ خانەهای جمهوری اسلامی برگزار میشدند. یعنی در ماە‌های اول تا پنجم سال ٢٠٢١ در اوج مقررات قرنطینە در کشورهای اروپایی پژاک بە برگزاری آکسیونها پرداخت و جو انفعال را شکست.

برای نمونە در سالگرد اعدام رفقا شیرین، فرزاد، علی و فرهاد در ابتدای ماه مە، پژاک در اکثر کشورهای اروپا بە برگزاری متینگ هایی دست زد کە با وجود شرایط کرونا با موفقیت برگزار شدند. در واقع در این روزها هم هرچند مقررات قرنطینە ادامە دارد اما کمیتەهای پژاک برای محکوم کردن مضحکە انتخابات در ایران و جلب توجە جهانیان بە دروغین بودن انتخابات و ادعای دموکراسی در ایران در اکثر کشورها و شهرهای اروپایی کە سفارتخانەهای جمهوری‌اسلامی وجود دارند روزانە در حال سازماندهی اعتراضات میباشد. در کل میخواهم بگویم کە ما تحت هیچ شرایطی از فعالیت‌هایمان دست برنمیداریم. حالا شاید ناکافی باشد ولی با وجود تمام موانع ما هیچگاە انفعال را نپذیرفتە و باید بطور مداوم در حال فعالیت باشیم.

بى گمان فعالیت ما هم نقایص و کمبودهایی داشتە است و میتوانست بهتر باشد و این موضوع دیگری است. اما رنج و تلاشی هم کە شدە حاوی دستاوردها بودە و با اتکا بە آن خود را برای مبارزات آیندە و تحقق برنامەریزی‌هایی کە برای آیندە کردەایم آمادە خواهیم ساخت. بنابراین باید از لحاظ سطح آموزش، سازماندهی و انواع فعالیت‌ها از جملە فعالیت‌های میدانی و دیپلوماتیک قوی‌تر از قبل ظاهر شویم.

  هرچند کە پژاک یک حزب است ولی فعالیت‌هایی را کە انجام میدهد جز منافع ملت کورد بویژە منافع شرق کوردستان را پایە و اساس قرار نخواهد داد. چرا کە حوزە اول فعالیت پژاک شرق کوردستان است و بە همین دلیل تامین منافع خلق‌مان در شرق کوردستان اولویت کار پژاک خواهد بود. پژاک نیز صرفا وسیلەای است برای تحقق این منافع. برای گسترش مبارزە ملی و دموکراتیک هم ما خواهان بر قراری رابطە با تمام نیروهای سیاسی و اجتماحی این بخش از کوردستان هستیم.

ميتوانم بگويم در طی این سال‌ها پژاک در فعالیت‌های خارج از میهن خود با بیشتر احزاب شرق کوردستان در ارتباط بودە است و گاها فعالیت‌های مشترکی هم وجود داشتە است. بسیاری اوقات در مراسمات همدیگر هم شرکت کردەایم. پژاک همیشە سعی نمودە کە بستر را برای رابطە بیشتر و مستمر فراهم سازد. در عین حال کماکان رابطە پژاک با گروها و افراد فعال شرق کوردستان از قبیل روشنفکران، هنرمندان و فعالین سیاسی و اجتماعی در جریان بودە است. این فعالیت را در سطح نیروهای دیگر خلق‌های ایران و جریانهای چپ، دموکراتیک و آزادیخواە ایران نیز انجام دادە و دستاوردهایی را هم حاصل نمودە است. بدون تردید از این پس هم پژاک این راە را با قدم‌های استوارتری خواهد پیمود.

در اینجا بە این بحث پایان میدهیم و سعی میکنیم در مبحث آیندە عرصەهای متفاوت مبارزات پژاک را بیشتر روشن کنیم.

Related posts