دیالکتیک آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در طرح کنفدرالیسم دمکراتیک رویکردی انقلابی در فلسفە، سیاست و جامعە شناسی

دیالکتیک آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در طرح کنفدرالیسم دمکراتیک رویکردی انقلابی در فلسفە، سیاست و جامعە شناسی
در چارچوب طرح کنفدرالیسم دمکراتیک، هدف نهایی اختتام دولت ـ ملت استثمارگر و اشغالگر (غاصب) میباشد. اگر فرصت انجام این امر در کوتاهترین زمان مهیا باشد، به آن تحقق خواهد بخش...
Read more

از فروپاشی صفوی تا جنگ جهانی اول

از فروپاشی صفوی تا جنگ جهانی اول
درس بیست و هفتم: از فروپاشی صفوی تا جنگ جهانی اول این متن برگرفتەازقسمت بیست و هفتم برنامە ڕێگاو ڕیباز (راه و روش) میباشد. این برنامەبرنامەای آموزشی است کەبەصورت آنلاین د...
Read more