حقیقت رهبری

حقیقت رهبری
حقیقت رهبری این متن برگرفتە از قسمت سی و هشتم برنامە ڕێگا و ڕێباز (راه و روش) میباشد. این برنامەبرنامەای آموزشی است کە بە صورت آنلاین درروزهای پنجشنبە بە زبان کوردی از طر...
Read more

خط آپوئیستی و ویژگی های آن در کوردستان

خط آپوئیستی و ویژگی های آن در کوردستان
خط آپوئیستی و ویژگی های آن در کوردستان این متن برگرفتە از قسمت سی و هفتم برنامە ڕێگا و ڕیباز (راه و روش) میباشد. این برنامە برنامەای آموزشی است کە بە صورت آنلاین درروزهای...
Read more

خط کلاسیک و ویژگی های آن در کوردستان

خط کلاسیک و ویژگی های آن در کوردستان
خط کلاسیک و ویژگی های آن در کوردستان این متن برگرفتە از قسمت سی و ششم برنامە ڕێگا و ڕیباز (راه و روش) میباشد. این برنامە برنامەای آموزشی است کە بە صورت آنلاین درروزهای پن...
Read more