اهميتِ تاريخ ، نگاهِ واقعى به تاريخ و از منظر تاریخ کیهان، جهان و منطقه، نگاهی بە حقيقت تاريخ كوردستان

اهميتِ تاريخ ، نگاهِ واقعى به تاريخ و از منظر تاریخ کیهان، جهان و منطقه، نگاهی بە حقيقت تاريخ كوردستان
اهميتِ تاريخ ، نگاهِ واقعى به تاريخ و از منظر تاریخ کیهان، جهان و منطقه، نگاهی بە حقيقت تاريخ كوردستان این متن برگرفتە از قسمت دوازدهم برنامە رێگا و رێباز (راه و روش) میب...
Read more

جنگ خلق انقلابی، روش مبارزە رهایی ملی و اجتماعی خلق کورد و خلق‌های آزادیخواه در قرن بیست و یکم

جنگ خلق انقلابی، روش مبارزە رهایی ملی و اجتماعی خلق کورد و خلق‌های آزادیخواه در قرن بیست و یکم
جنگ خلق انقلابی، روش مبارزە رهایی ملی و اجتماعی خلق کورد و خلق‌های آزادیخواه در قرن بیست و یکم این متن برگرفتە از قسمت یازدەهم برنامە ریگا و ریباز (راه و روش) میباشد. این...
Read more

حقیقت جنگ و صلح، اهداف جنگ ویژه

حقیقت جنگ و صلح، اهداف جنگ ویژه
حقیقت جنگ و صلح، اهداف جنگ ویژه این متن برگرفته از قسمت هفتم برنامه ریگا و ریباز (راه و روش) میباشد. این برنامه، برنامەای آموزشی است که به صورت آنلاین در روزهای پنجشنبه ب...
Read more

جنگ جهانی سوم تنازع و تقابل تمدن‌ها

جنگ جهانی سوم تنازع و تقابل تمدن‌ها
اهون چیاکو جنگ جهانی سوم تنازع و تقابل تمدن‌ها جنگ جهانی سوم بە حساس‌ترین مرحلە‌ی خود گام نهاده است، این جنگ نە مانند جنگ جهانی اول که میان امپراتوری‌ها بود و نه جنگ جهان...
Read more

نقش ایدئولوژی و علم در زندگی و انقلاب

نقش ایدئولوژی و علم در زندگی و انقلاب
نقش ایدئولوژی و علم در زندگی و انقلاب این متن برگرفته از قسمت ششم، مجموعه برنامه های ریگا و ریباز( راه و روش) میباشد، ریگا و ریباز برنامه ای آموزشی است که به صورت آنلاین...
Read more

تحلیل وضعیت در روژآوا

تحلیل وضعیت در روژآوا
اهون چیاکو تحلیل وضعیت در روژآوا بخش اول در چارچوب طرح کنفدرالیسم دمکراتیک، هدف نهایی، اختتام دولت ـ ملت اشغالگر (غاصب) م‌یباشد، و اگر فرصت انجامش در کوتاهترین زمان مهیا...
Read more