اوجالان در محمل فیلسوفان

اوجالان در محمل فیلسوفان
رامین گارا اوجالان در محمل فیلسوفان در سده‌های اخیر فیلسوفان و روشنفکران زیادی در سطح جهان سر برآورده‌اند که با اندیشه‌های انتقادی خود مهرشان را بر دوره حاکمیت سیاسی سرما...
Read more

کرد ستیزی !

کرد ستیزی !
کرد ستیزی ! رشاد – مصطفی سلطانی اواخر مارس ٢٠١٨ بحران های سرمایەداری و شرکت های سیاست گذار جهان و کشورهای توتالیتر و تراست ها ، در سطح وسیعی کرد ستیزی را اگرچە در ب...
Read more

دینی که بشریت بایستی به عفرین ادا کند

دینی که بشریت بایستی به عفرین ادا کند
دینی که بشریت بایستی به عفرین ادا کند بیش از پنجاه روز نفس‌گیر از مقاومت دلیرانه و قهرمانانه‌ی عفرین مقاوم در برابر وحشی‌ترین و درنده‌ترین دژخیمان تا بن دندان مسلح متوهم...
Read more

آپارتاید اسلامی دکتر چمران !

آپارتاید اسلامی دکتر چمران !
آپارتاید اسلامی دکتر چمران ! از رشاد – مصطفی سلطانی دوازدهم فیبرآری ٢٠١٨ تینگ شیائو پێنگ رئیس جمور چین گفتە است : اگر گربە موش بگیرد ، مهم نیست رنگ گربە سیاە یا زرد باشد...
Read more

پیروزی از آن خلق‌مان است

پیروزی از آن خلق‌مان است
سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان-پژاک در گفتگو با موسسه رسانه‌ای شار در جنوب کردستان به ارزیابی تحولات یک هفته اخیر در روژهلات کردستان و ایران پرداخت. پیام...
Read more