نوزدەهم اردیبهشت اوج جنایت جمهوری اسلامی ایران و خلق حماسە قندیل توسط پژاک در تابستان سال ٢٠١١

نوزدەهم اردیبهشت اوج جنایت جمهوری اسلامی ایران و خلق حماسە قندیل توسط پژاک در تابستان سال ٢٠١١
نوزدەهم اردیبهشت اوج جنایت جمهوری اسلامی ایران و خلق حماسە قندیل توسط پژاک در تابستان سال ٢٠١١ این متن برگرفتە از قسمت چهل و ششم برنامە ڕێگا و ڕێباز (راه و روش) میباشد. ا...
Read more