یک نسل کشی در راه است یک ژنوساید

یک نسل کشی در راه است یک ژنوساید
یک نسل کشی در راه است یک ژنوساید 11.10.2019 زیلان وژین، ریاست مشترک پژاک نهم اکتبر همزمان با سالروز توطئه بین المللی علیه رهبر عبدالله اوجالان عملیات نظامی ترکیه علیه شما...
Read more

دولت ملت و سیستم شکنجه

دولت ملت و سیستم شکنجه
دولت ملت و سیستم شکنجه 30.09.2019 اهون چیاکو شکنجە بە تعریف رایج و مرسوم آن بە عملی گفتە می‌شود کە به‌صورت آگاهانە برای درد و آزار رساندن فیزیکی و روحی بە فرد و جامعە اعم...
Read more