سیستم خسروانی و تمدن مرکزگرای ایرانی

سیستم خسروانی و تمدن مرکزگرای ایرانی
درس بیستم: سیستم خسروانی و تمدن مرکزگرای ایرانی این متن برگرفتە از قسمت بیستم برنامە رێگا و رێباز (راه و روش) میباشد. این برنامە، برنامەای آموزشی است کە بە صورت آنلاین در...
Read more

مقاومت‌ هوری ها، بعنوان قبایل پروتو کورد (کوردهای اولیه) در برابر تمدن مرکزی مزوپتامیای سفلی (سومر، آکد، بابل و آشور) و نقش فرهنگ و تمدن کوردی در درون تمدن تاریخی و جهانی بشریت

مقاومت‌ هوری ها، بعنوان قبایل پروتو کورد (کوردهای اولیه) در برابر تمدن مرکزی مزوپتامیای سفلی (سومر، آکد، بابل و آشور) و نقش فرهنگ و تمدن کوردی در درون تمدن تاریخی و جهانی بشریت
مقاومت‌ هوری ها، بعنوان قبایل پروتو کورد (کوردهای اولیه) در برابر تمدن مرکزی مزوپتامیای سفلی (سومر، آکد، بابل و آشور) و نقش فرهنگ و تمدن کوردی در درون تمدن تاریخی و جهانی...
Read more