ورق‌ها چگونه به نفع پ.ک.ک برگشت؟

ورق‌ها چگونه به نفع پ.ک.ک برگشت؟
ورق‌ها چگونه به نفع پ.ک.ک برگشت؟ ژان فرمون وکیل پرونده‌ی حزب کارگران کردستان خاطرنشان ساخت که این پرونده هنوز خاتمه نیافته است زیر دادستانی برای تجدید نظر در حکم صادر شده...
Read more

همانگونه که زن پیشاهنگ اجتماعی گشتن انسان بود، امروز نیز با پیشاهنگی زن ملت دمکراتیک برساخته خواهد شد

همانگونه که زن پیشاهنگ اجتماعی گشتن انسان بود، امروز نیز با پیشاهنگی زن ملت دمکراتیک برساخته خواهد شد
شروین مظلوم همانگونه که زن پیشاهنگ اجتماعی گشتن انسان بود، امروز نیز با پیشاهنگی زن ملت دمکراتیک برساخته خواهد شد زن در طول تاریخ همیشه علیه بیعدالتی مقامت نموده و در مقا...
Read more