این مصاحبە با رفیق اهون چیاکو قبلا در سایت رۆژئاوا استراتژی منتشر شدەاست. بە دلیل اهمیت آن اینجا بازنشر میشود.روژاوا استراتژی: در شرق کردستان (روژهه‌لات یا کردستان ایران) تجربه‌ای طولانی از مبارزه سیاسی برای کسب خودمختاری، دموکراسی و آزادسازی کردستان به‌جا مانده است. حزب دموکرات کردستان پیشتاز این حرکت بوده است و در دهه ۵۰ شمسی جریانات چپگرا فعالانه وارد عرصه مبارزه در روژهه‌لات شدند. با این حال ورود پژاک به صحنه سیاسی کردستان، در دهه ٨٠، معادلات قدرت و پایگاه اجتماعی احزاب کُردی در شرق کردستان را تحت تاثیر قرار داد. ارزیابی شما از دلایل تاثیرگذاری پژاک در این زمینه چیست؟

این مصاحبە با رفیق اهون چیاکو قبلا در سایت رۆژئاوا استراتژی منتشر شدەاست. بە دلیل اهمیت آن اینجا بازنشر میشود.<em>روژاوا استراتژی</em>: در شرق کردستان (روژهه‌لات یا کردستان ایران) تجربه‌ای طولانی از مبارزه سیاسی برای کسب خودمختاری، دموکراسی و آزادسازی کردستان به‌جا مانده است. حزب دموکرات کردستان پیشتاز این حرکت بوده است و در دهه ۵۰ شمسی جریانات چپگرا فعالانه وارد عرصه مبارزه در روژهه‌لات شدند. با این حال ورود پژاک به صحنه سیاسی کردستان، در دهه ٨٠، معادلات قدرت و پایگاه اجتماعی احزاب کُردی در شرق کردستان را تحت تاثیر قرار داد. ارزیابی شما از دلایل تاثیرگذاری پژاک در این زمینه چیست؟
اَهوَن چیاکو‬‎: این نکته را باید در نظر داشت که برنامه آپو (عبدالله اوجالان) از همان ابتدا صرفا نه برای بخشی از کُردستان بلکه برای کل کُردستان بود. اولین مانیفست آپویی یع...
Read more

کورد و اسلام، مقاومت فرهنگ زاگروسي

کورد و اسلام، مقاومت فرهنگ زاگروسي
 این متن برگرفتە از قسمت بیست و پنجم برنامە ڕێگا و ڕیباز (راه و روش) میباشد. این برنامە برنامەای آموزشی است کە بە صورت آنلاین در روزهای پنجشنبە بە زبان کوردی از طریق...
Read more

سیستم خسروانی و تمدن مرکزگرای ایرانی

سیستم خسروانی و تمدن مرکزگرای ایرانی
درس بیستم: سیستم خسروانی و تمدن مرکزگرای ایرانی این متن برگرفتە از قسمت بیستم برنامە رێگا و رێباز (راه و روش) میباشد. این برنامە، برنامەای آموزشی است کە بە صورت آنلاین در...
Read more

مقاومت‌ هوری ها، بعنوان قبایل پروتو کورد (کوردهای اولیه) در برابر تمدن مرکزی مزوپتامیای سفلی (سومر، آکد، بابل و آشور) و نقش فرهنگ و تمدن کوردی در درون تمدن تاریخی و جهانی بشریت

مقاومت‌ هوری ها، بعنوان قبایل پروتو کورد (کوردهای اولیه) در برابر تمدن مرکزی مزوپتامیای سفلی (سومر، آکد، بابل و آشور) و نقش فرهنگ و تمدن کوردی در درون تمدن تاریخی و جهانی بشریت
مقاومت‌ هوری ها، بعنوان قبایل پروتو کورد (کوردهای اولیه) در برابر تمدن مرکزی مزوپتامیای سفلی (سومر، آکد، بابل و آشور) و نقش فرهنگ و تمدن کوردی در درون تمدن تاریخی و جهانی...
Read more