آپارتاید اسلامی دکتر چمران !

آپارتاید اسلامی دکتر چمران !
آپارتاید اسلامی دکتر چمران ! از رشاد – مصطفی سلطانی دوازدهم فیبرآری ٢٠١٨ تینگ شیائو پێنگ رئیس جمور چین گفتە است : اگر گربە موش بگیرد ، مهم نیست رنگ گربە سیاە یا زرد باشد...
Read more

پیروزی از آن خلق‌مان است

پیروزی از آن خلق‌مان است
سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان-پژاک در گفتگو با موسسه رسانه‌ای شار در جنوب کردستان به ارزیابی تحولات یک هفته اخیر در روژهلات کردستان و ایران پرداخت. پیام...
Read more

برنارد هنری لوی و مسئلە کرد

برنارد هنری لوی و مسئلە کرد
Abbasi Salah برنارد هنری لوی و مسئلە کرد در بیست و چند سال گذشتە سیاستمداران فرانسوی بە حرف هیچ نویسندەای بە اندازە برنارد هنری لوی گوش نکردەاند. در اینجا کاری بە خوبی یا...
Read more