متن سخنرانی اهون چیاکو عضو مجلس ـ حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک در مراسم سالروز تاسیس پژاک و سالروز تولد رهبر آپو (عبدالله اوجالان)

متن سخنرانی اهون چیاکو عضو مجلس ـ حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک در مراسم سالروز تاسیس پژاک و سالروز تولد رهبر آپو (عبدالله اوجالان)
متن سخنرانی اهون چیاکو عضو مجلس ـ حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک در مراسم سالروز تاسیس پژاک و سالروز تولد رهبر آپو (عبدالله اوجالان) قبل از هرچیز عرض سلام و خیرمقدم دارم خ...
Read more

آن مراحل، پارادایم، نظریات، مفاهیم و عرصەهایی کە اساس مبارزات پژاک و جنبش آپویی برشمردە می‌شوند

آن مراحل، پارادایم، نظریات، مفاهیم و عرصەهایی کە اساس مبارزات پژاک و جنبش آپویی برشمردە می‌شوند
آن مراحل، پارادایم، نظریات، مفاهیم و عرصەهایی کە اساس مبارزات پژاک و جنبش آپویی برشمردە می‌شوند این متن برگرفتە از قسمت چهل و هشتم برنامە ڕێگا و ڕێباز (راه و روش) میباشد....
Read more

نوزدەهم اردیبهشت اوج جنایت جمهوری اسلامی ایران و خلق حماسە قندیل توسط پژاک در تابستان سال ٢٠١١

نوزدەهم اردیبهشت اوج جنایت جمهوری اسلامی ایران و خلق حماسە قندیل توسط پژاک در تابستان سال ٢٠١١
نوزدەهم اردیبهشت اوج جنایت جمهوری اسلامی ایران و خلق حماسە قندیل توسط پژاک در تابستان سال ٢٠١١ این متن برگرفتە از قسمت چهل و ششم برنامە ڕێگا و ڕێباز (راه و روش) میباشد. ا...
Read more