حقیقت رهبری

حقیقت رهبری
حقیقت رهبری این متن برگرفتە از قسمت سی و هشتم برنامە ڕێگا و ڕێباز (راه و روش) میباشد. این برنامەبرنامەای آموزشی است کە بە صورت آنلاین درروزهای پنجشنبە بە زبان کوردی از طر...
Read more

خط آپوئیستی و ویژگی های آن در کوردستان

خط آپوئیستی و ویژگی های آن در کوردستان
خط آپوئیستی و ویژگی های آن در کوردستان این متن برگرفتە از قسمت سی و هفتم برنامە ڕێگا و ڕیباز (راه و روش) میباشد. این برنامە برنامەای آموزشی است کە بە صورت آنلاین درروزهای...
Read more

خط کلاسیک و ویژگی های آن در کوردستان

خط کلاسیک و ویژگی های آن در کوردستان
خط کلاسیک و ویژگی های آن در کوردستان این متن برگرفتە از قسمت سی و ششم برنامە ڕێگا و ڕیباز (راه و روش) میباشد. این برنامە برنامەای آموزشی است کە بە صورت آنلاین درروزهای پن...
Read more

دگم جبر اقتصادی در مارکسیسم

دگم جبر اقتصادی در مارکسیسم
 اهون چیاکو دگم جبر اقتصادی در مارکسیسم  کارگریسم و اکونومیسم خود بە بزرگترین دگم و مانع بر سر راە رهایی طبقه کارگر مبدل شده اند. این نوع نگرش تمام جامعه و دنیا...
Read more

این مصاحبە با رفیق اهون چیاکو قبلا در سایت رۆژئاوا استراتژی منتشر شدەاست. بە دلیل اهمیت آن اینجا بازنشر میشود.روژاوا استراتژی: در شرق کردستان (روژهه‌لات یا کردستان ایران) تجربه‌ای طولانی از مبارزه سیاسی برای کسب خودمختاری، دموکراسی و آزادسازی کردستان به‌جا مانده است. حزب دموکرات کردستان پیشتاز این حرکت بوده است و در دهه ۵۰ شمسی جریانات چپگرا فعالانه وارد عرصه مبارزه در روژهه‌لات شدند. با این حال ورود پژاک به صحنه سیاسی کردستان، در دهه ٨٠، معادلات قدرت و پایگاه اجتماعی احزاب کُردی در شرق کردستان را تحت تاثیر قرار داد. ارزیابی شما از دلایل تاثیرگذاری پژاک در این زمینه چیست؟

این مصاحبە با رفیق اهون چیاکو قبلا در سایت رۆژئاوا استراتژی منتشر شدەاست. بە دلیل اهمیت آن اینجا بازنشر میشود.<em>روژاوا استراتژی</em>: در شرق کردستان (روژهه‌لات یا کردستان ایران) تجربه‌ای طولانی از مبارزه سیاسی برای کسب خودمختاری، دموکراسی و آزادسازی کردستان به‌جا مانده است. حزب دموکرات کردستان پیشتاز این حرکت بوده است و در دهه ۵۰ شمسی جریانات چپگرا فعالانه وارد عرصه مبارزه در روژهه‌لات شدند. با این حال ورود پژاک به صحنه سیاسی کردستان، در دهه ٨٠، معادلات قدرت و پایگاه اجتماعی احزاب کُردی در شرق کردستان را تحت تاثیر قرار داد. ارزیابی شما از دلایل تاثیرگذاری پژاک در این زمینه چیست؟
اَهوَن چیاکو‬‎: این نکته را باید در نظر داشت که برنامه آپو (عبدالله اوجالان) از همان ابتدا صرفا نه برای بخشی از کُردستان بلکه برای کل کُردستان بود. اولین مانیفست آپویی یع...
Read more

کورد و اسلام، مقاومت فرهنگ زاگروسي

کورد و اسلام، مقاومت فرهنگ زاگروسي
 این متن برگرفتە از قسمت بیست و پنجم برنامە ڕێگا و ڕیباز (راه و روش) میباشد. این برنامە برنامەای آموزشی است کە بە صورت آنلاین در روزهای پنجشنبە بە زبان کوردی از طریق...
Read more