انتظار!

انتظار!
Reshad Mustafa-Soltani 20 november انتظار! چقدر جانفرسا و سخت است کە در انتظار عزیزی باشید ؟ شب هنگام در کنارت بودە و زمین لرزە فرصتی ندادە کە خودش را نجات دهد و اکنون در...
Read more

دکترین شوک درکرکوک

دکترین شوک درکرکوک
دکترین شوک درکرکوک 1396/7/27 سربرز کرماشان تسخیر کرکوک توسط نیروهای حشدالشعبی و ارتش عراق کوردهای هر چهار بخش کوردستان را دچار بهت کرد. در این مقاله وقایع کرکوک و مناطق م...
Read more