فدراسیون زنان شرق کردستان –روناک- امروز ٤ مارس ٢٠١٧ نخستین کنگرە خود را در شهر استکلهم پایتخت سوئد برگزار نمود.

فدراسیون زنان شرق کردستان –روناک- امروز ٤ مارس ٢٠١٧ نخستین کنگرە خود را در شهر استکلهم پایتخت سوئد برگزار نمود.

فدراسیون زنان شرق کردستان –روناک- با هدف سازماندهی زنان کرد و ایرانی –بلوچ و عرب و ترک و گیلک و لر و کرد- درسوئد نخستین کنگرەی خود را برگزار کرد.
آغاز کنگرە با سخنان لیلا عبدوی آغاز شد، کە ضمن محکوم نمودن کشتار و نسل کشی و تجاوز و ربودن زنان ایزدی در این برهەی تاریخی آن را بزرگترین فاجعەی سدەی ٢١ نامید ، هم چنین لازمەی تکرار نشدن چنین فاجعەی تاریخی را در سازماندهی زنان و ایجاد هدف مشترک و هماهنگی نمودن آنان دانست، کە آموزش و پرورش زنان در شاخەهای مختلف اجتماعی و سیاسی و تاریخی و هنر از شرایط آن خواهد بود؛ و نمونەی بارز آن را در مبارزات زنان روژآوا نام برد. مشکلات زنان شرق کردستان و ایران وخاورمیانە از دیگر مباحثی بود ،کە لیلا عبدوی بە آن اشارە نمود و از اهم موضوعات قابل تامل در فراسیون روناک در آیندەی کاری آن خواهد بود.
سپس خواندن یکی از مقالات رهبرعبداللە اوجالان در مورد ضرورت سازماندهی و بە رهبری رسیدن زنان در امورات مختلف اجتماعی و سیاسی و تاریخی و فرهنگی بخشی دیگر از کنگرە راتشکیل داد.
خواندن اساسنامە و انتخاب لوگو و رهبری انجمن بخش پایانی کنگرە را تشکیل داد. این کنگرە از زنان ایرانی غیرکرد نیز دعوت بە عمل آوردە بود.هم چنین یکی از اهداف پایەی این انجمن دعوت از زنان دیگر ملیتهای ایرانی ست ،یا زنان تحت ستم از هر ملیت و کشوری دیگر را نیز شامل می شود.
اساس عمدەی این فدراسیون سازماندهی زنان تحت ستم از هر رنگ و نژاد و ملیت و اتنیکی ست ، رهایی زنان از انقیاد و بردگی با توجە با مانیفست رهایی زن و ژنولوژی از اهم اهداف این انجمن در آیندە خواهد بود. یافتن راه حلهایی برای گذار از مشکلات کنونی کە جامعەی زنان را در خود احاطە کردە است.
کنگرە با شعار زن ، زندگی ، آزادی بە کار خود پایان داد.

Related posts