دیالکتیک آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در طرح کنفدرالیسم دمکراتیک رویکردی انقلابی در فلسفە، سیاست و جامعە شناسی

دیالکتیک آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در طرح کنفدرالیسم دمکراتیک رویکردی انقلابی در فلسفە، سیاست و جامعە شناسی
در چارچوب طرح کنفدرالیسم دمکراتیک، هدف نهایی اختتام دولت ـ ملت استثمارگر و اشغالگر (غاصب) میباشد. اگر فرصت انجام این امر در کوتاهترین زمان مهیا باشد، به آن تحقق خواهد بخش...
Read more