مبارزه با خشونت علیه زنان مبنای دموکراسی راستین

مبارزه با خشونت علیه زنان مبنای دموکراسی راستین

نظام حاکم بر دنیای امروز که مملو از جنگ، ژنوساید، آسمیلاسیون، ناعدالتی و نابرابری است، نظامی مردسالار بوده که جز خشونت و قربانیان ناشی از آن چیزی به همراه نداشته است. با وجود آنکه تمامیت جامعه هدف ذهنیت و ساختار مردسالار آن میباشد اما زنان به عنوان بزرگترین ملت بدون ملت اساسی‌ترین قربانیان این نظام چندهزارساله میباشند. زنان در سیستم موجود به اشکال و راهکارهای متفاوت تحت انحصار مرد قرار گرفته‌اند. در این نظام زنان تحت فشار قرار گرفته و به شدت تمام سرکوب می‌شوند. بدون شک رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز به منزله‌ی نسخه‌ای مدرن با جلایی دینی به مانند تمام سیستم‌های مردسالار دیگر و حتی بیشتر و با شدت زیادتری به بردگی و سرکوب زنان پرداخته است. در طول چهل سال اخیر سرکوب، سنگسار، اعدام و زندانی کردن فعالان زن و همچنین قوانین و سیاست‌‌‌های تبعیض‌آمیز این رژیم کوچکترین روزنه‌ای برای ابراز اراده، توانایی و استعدادهای زنان باقی نگذاشته است. رژیم از پتانسیل اعتراضی و مقاومت و مخالفت زنان ترسی ژٰرف دارد.
در سال‌های اخیر موج تجاوز سیستماتیک به زنان و دانشجویان دختر در دانشگاه‌های ایران و همچنین ترس رژیم از حضور موفق زنان درتمامی عرصه‌های جامعه، نشان دهنده‌ی اوج دشمنی نظام مردسالار ایران در برابر زنان میباشد.
پس از هزاران سال از تشکیل سیستم مردسالار، زنان در جغرافیای تاریخی نئولوتیک ، صاحب ایدئولوژی، فلسفه‌ وسازماندهی ویژه‌ی خود شدند. در چهل سال اخیر زنان در کوردستان با فلسفه‌ی رهبر آپو و مبارزات پ‌ک‌ک به نیروی اساسی تغییر جامعه تبدیل شدند. زنان در صفوف جنبش آزادی‌خواهی با جای گرفتن در سیاست، جنگ، مدیریت و سازماندهی توانستند به نیروی اساسی انقلاب تبدیل شوند. بویژه سازماندهی زنان در صفوف جنبش آزادی‌خواه خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان، امید تازه‌ای برای زنان در رهایی از ستم هزاران ساله و ایجاد برابری و آزادی بوجود آورده است.
در 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان باید به انحا مختلف با ذهنیت مردسالار در قالب ایدئولوژی‌های مرتجع و مدرن مانند داعش، جمهوری اسلامی و ترکیه مبارزه نمود. زنان بویژه در ایران و کوردستان باید با اراده واتحاد به مانند مبارزات زنان در جنبش آزادی‌خواهی خلق در روژآوا و هر چهاربخش کوردستان و به سازماندهی خود پرداخته، سطح مبارزات خود را گسترش داده و هر روز و هر مکان را به گستره‌ی مبارزه با خشونت علیه زنان مبدل نمایند.
شورای مدیریتی کودار
24/10/2017

Related posts